Posadowienie silosów

Silos na cukier 50.000 ton – Cukrownia Kluczewo
Posadowienie jednokomorowego silosu na cukier na słabonośnym podłożu gruntowym. Silos w konstrukcji żelbetowej o średnicy około 45 m. i pojemności użytkowej 50.000 ton.
Opracowano projekt wykonawczy posadowienia silosu na palach typu Barrette.

Silos na cukier 60.000 ton – Cukrownia Chełmża
Posadowienie jednokomorowego silosu na cukier na słabonośnym podłożu gruntowym. Silos w konstrukcji żelbetowej o średnicy około 46 m. i pojemności użytkowej 60.000 ton.
Opracowano projekt wykonawczy posadowienia silosu na palach typu Barrette o długości około 17,20 m, zamocowanych w warstwie twardoplastycznych glin zlodowacenia pólnocnopolskiego. Nośność podstawy i pobocznicy pali określono na podstawie wykonanych sondowań statycznych CPT.

Silos na cukier 65.000 ton – Cukrownia Środa Wielkopolska
Posadowienie jednokomorowego silosu na cukier na słabonośnym podłożu gruntowym. Silos w konstrukcji żelbetowej o średnicy około 47 m. i pojemności użytkowej 65.000 ton (całkowity ciężar około 80.000 ton).
Opracowano projekt wykonawczy posadowienia silosu na palach typu Barrette o długości około 13,5 m, zamocowanych w warstwie twardoplastycznych/półzwartych glin zlodowacenia środkowopolskiego. Nośność podstawy i pobocznicy pali określono wprost na podstawie wykonanych sondowań statycznych CPT (badania GT Projekt).
Posadowienie silosu wykonano zgodnie z projektem. Maksymalne osiadania silosu, po kilkukrotnym cyklu napełnienie – opróżnienie ustabilizowały się na poziomie 46 mm (oszacowano obliczeniowo osiadania w przedziale 36-48

Silona cukier 60.000 ton – Cukrownia Kruszwica
Posadowienie jednokomorowego silosu na cukier, w konstrukcji żelbetowej o średnicy 47 m i pojemności użytkowej 60.000 ton.
Zaprojektowano układ 114 pali Barrette grubości 60c m wprowadzonych na głębokość minimum 150 cm w zagęszczone / bardzo zagęszczone piaski.
Nośność podstawy i pobocznicy pali określono na podstawie wierceń określających warunki gruntowo-wodne wykonane przez GT Projekt.

Wzmocnienie podłoża gruntowego na terenie rozbudowywanej fabryki Bridgestone

Projekt dotyczył wzmocnienia podłoża gruntowego pod nowoprojektowanym budynkiem walcowni oraz hali nr 9 na terenie rozbudowującej się fabryki Bridgestone w Poznaniu.

Ze względu na występujące w podłożu grunty słabonośne oraz biorąc pod uwagę charakter przekazywanych obciążeń zaprojektowano wzmocnienie podłoża pod fundamentami w technologii DSM oraz jet-grouting.

Pierwszy etap obejmował wzmocnienie podłoża pod planowaną płytę fundamentową szybu windowego, klatki schodowej, magazynu krzewinonki oraz stopy i płytę fundamentową rozbudowywanej walcowni w technologii kolumn DSM. W drugim etapie zaprojektowano wzmocnienie pod stopami fundamentowymi hali nr 9 w technologii DSM oraz jet-grouting. Kolumny Jet-Grouting przewidziano dla części fundamentów znajdujących się pod estakadą i w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku i estakady (ze względu na zbyt duże gabaryty maszyny wykonującej kolumny DSM).

Żelbetowa płyta fundamentowa na podłożu wzmocnionym – Zespół budynków mieszkalnych

Projekt dotyczył budowy zespołu budynków mieszkalnych przy ulicy Szyperskiej w Poznaniu.

Pierwszy realizowany obiekt stanowił zespół budynków mieszkalnych o jednej, wspólnej kondygnacji podziemnej, w konstrukcji żelbetowej ze ścianami murowanymi.

Celem umożliwienia posadowienia bezpiecznego technicznie i uzasadnionego ekonomicznie planowanego obiektu, zaprojektowano wykonanie płyty – membrany fundamentowej, opartej na podłożu wzmocnionym piaskowo – żwirowymi kolumnami KSS wykonywanymi metodą wibrowymiany.

Szyperska_00Drugi analizowany obiekt stanowił budynek mieszkalny, z pięcioma – sześcioma kondygnacjami nadziemnymi oraz jedną kondygnacją podziemną.

Przy projektowaniu zwrócono szczególną uwagę na wrażliwość sąsiedniej zabudowy (szczególnie XIX-go „dworku”) oraz bezpośrednie sąsiedztwo nabrzeża rzeki Warty wzmocnionego ściągami kotwiącymi. Zaprojektowano wzmocnienie podłoża gruntowego za pomocą kolumn DSM wykonywanych na mokro (Deep Soil Mixing – wet) o średnicy 80 cm. W celu umożliwienia posadowienia projektowanego obiektu od strony nabrzeża portowego przewidziano wykonanie wzmocnienia w postaci kolumn jet-grouting. Pod budynkiem zaprojektowano płytę, membranę fundamentową o grubości 30 cm, z lokalnymi pogrubieniami od 10 do 40 cm.

Żelbetowa płyta fundamentowa na podłożu wzmocnionym kolumnami CMC; Centrum biurowo – usługowe „Maraton”

Projekt dotyczył budowy zespołu budynków mieszkalnych ze wspólną kondygnacją podziemną.Maraton

Ze względu na występowanie w podłożu gruntowym miąższych warstw nasypów niekontrolowanych, lokalnie podścielonych gruntami organicznymi ,stosunkowo wysoki poziom wody gruntowej oraz lokalizację obiektu względem granic własności terenu podjęto decyzję o wykonaniu wgłębnego wzmocnienia podłoża pod obiektem.

Zaprojektowane rozwiązanie obejmowało:

  • Etap I – wykonanie wykopu i platformy roboczej
  • Etap II – wykonanie kolumn betonowych CMCTM oraz przygotowanie ich głowic.

Zaprojektowano wzmocnienie podłoża gruntowego poprzez wykonanie kolumn betonowych

CMC (ang.Control Modulus Column) o kontrolowanym module sztywności w technologii Menarda o średnicy minimalnej 36 cm.

Kolumny zaprojektowano pod płytą fundamentową w rejonie znacznych obciążeń z konstrukcji budynku

(słupów, ścian, szybów windowych oraz żurawi wierzowych)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  • Etap III – wytyczne do prowadzenia badań kontrolnych

Następnie zaprojektowano płytę fundamentową o zasadniczej grubości 30 cm, zwiększonej pod elementami konstukcyjnymi przekazującymi znaczne obciążenia na płytę (ze ścian, słupów, ścian przy szybach windowych). Wielkość pogrubień uzależniona była od wielkości obciążeń oraz konieczności spełnienia warunku na przebicie. Obliczono, że płyta pogrubiona będzie maksymalnie do 90 cm, natomiast po obwodzie zewnętrznym płyta na szerokości ~1,2 m pogrubiona będzie do 70 cm.

Żelbetowa płyta fundamentowa – Rozbudowa budynku produkcyjno – magazynowego wraz z zapleczem biurowo – socjalnym

Projekt dotyczył rozbudowy istniejącego budynku produkcyjno – magazynowego wraz z zapleczem biurowo – socjalnym.

Z uwagi na występowanie bezpośrednio poniżej warstwy gleby, miąższych osadów spoistych charakteryzujących się niskimi parametrami wytrzymałościowymi i odkształceniowymi, podjęto decyzję o posadowieniu hali prodykcyjnej na żelbetowej płycie fundamentowej o zmiennej grubości. Jej zasadnicza grubość wynosi 35 cm i została przyjęta po uwzględnieniu obciążeń przekazywanych na posadzkę – płytę rzędu 60 kPa. Płyta jest pogrubiana w miejscach mocowania słupów oraz po obwodzie do 90 cm, z uwagi na wielkość obciążeń od konstrukcji hali, warunek przebicia, konstrukcje kotew dla słupów oraz warunek przebicia.

Także posadowienie części biurowej jak i łącznika zaprojektowano na płycie fundamentowej o zasadniczej grubości 35 cm z pogrubieniami po obwodzie do 70 cm i w miejscach słupów do 50 cm. W rejonie odsunięcia ławy obwodowej od krawędzi płyty, powstały wysunięty fragment usztywniono dodatkowymi belkami – żebrami tworząc sztywny ruszt.

Żelbetowa płyta fundamentowa – Budynek mieszkalno – usługowy

Projekt dotyczył budynku mieszkalno – usługowego o zmiennej wysokości od trzech do siedmiu kondygnacji nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej. Budynek w konstrukcji żelbetowej, szkieletowej , monolitycznej, w której usztywnienie stanowią szyby windowe oraz konstrukcja biegów oraz ścian klatek schodowych.

Zaprojektowano posadowienie budynku na płycie fundamentowej o zmiennej grubości od 35 do 70 cm. Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych podjęto decyzję o wygrodzeniu wykopu szczelnymi ścianami szczelinowymi (opracowanie GT Projekt).

Wzmocnienie podłoża gruntowego pod fundamentami i posadzkami magazynu wyrobów stalowych wraz z budynkiem biurowo – socjalnym

Projekt dotyczył budowy hali magazynowej, dwunawowej (rozpiętość naw: po 28 m, rozstaw układów poprzecznych: co 12 m) wraz z budynkiem biurowo – socjalnym. Konstrukcja hali: stalowa z lekką obudową. Budynek biurowy w konstrukcji tradycyjnej posadowiony na ławach i stopach, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny.

Projekt obejmował częściową wymianę i wzmocnienie słabonośnego, ściśliwego podłoża gruntowego kolumnami żwirowymi KSS systemu Kellera pod projektowanym budynkiem hali przemysłowej, budynkiem socjalno – biurowym oraz bocznicą kolejową. Wykonano również część kolumn żwirowych pod planowaną w przyszłości rozbudowę inwestycji. Zaprojektowano kolumny o średnicy około 60 cm wykonane do głębokości minimum 0,5 m w warstwę nasypów niekontrolowanych średniozagęszczonych / twardoplastycznych.

Żelbetowa płyta fundamentowa – Budynek mieszkalny

Projekt dotyczył budynku biurowo – mieszkalnego „Nowe Garbary” zaprojektowanego w technologii – konstrukcji żelbetowej, szkieletowej z trzema kondygnacjami podziemnymi i pięcioma – sześcioma kondygnacjami nadziemnymi. Projektowany budynek ze względu na zróżnicowaną ilość kondygnacji podziemnych (parkingowych) podzielony został na dwie części: część „A” (bez kondygnacji podziemnych) i część „B” (z trzema kondygnacjami podziemnymi).

Projekt obejmował wzmocnienie podłoża pod fundamentami istniejących budynków za pomocą palisady z kolumn jet-grouting jak również wzmocnienie / stabilizację planowanej skarpy, która została uformowana w pobliżu planowanego, głębokiego wykopu. Wzmocnienie było konieczne ze względu na planowane wykonanie, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących fundamentów, budynku mieszkalno – biurowego, którego posadowienie zaprojektowano na głębokości około 1,2 m poniżej poziomu posadowienia istniejących fundamentów.

Ponadto podparcie słupów, ścian oraz innych elementów konstrukcyjnych zaprojektowano na palach typu barrette, wykonanych w technologii ścian szczelinowych. Posadowienie płyty fundamentowej pod szybami windowymi zaprojektowano jako bezpośrednie na podłożu wzmocnionym kolumnami cementowo – gruntowymi DSM. Dodatkowo dla potrzeb posadowienia żurawia wieżowego zaprojektowano pale barrette spięte oczepem żelbetowyn.

Posadowienie budynku Nowe Garbary (część A) na palach barrette wraz z zabezpieczeniem sąsiedniej zabudowy z zastosowaniem kolumn jet-grouting

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Projekt dotyczył budynku biurowo – mieszkalnego „Nowe Garbary” zaprojektowanego w technologii – konstrukcji żelbetowej, szkieletowej z trzema kondygnacjami podziemnymi i pięcioma – sześcioma kondygnacjami nadziemnymi. Projektowany budynek ze względu na zróżnicowaną ilość kondygnacji podziemnych (parkingowych) podzielony został na dwie części: część „A” (bez kondygnacji podziemnych) i część „B” (z trzema kondygnacjami podziemnymi).

Projekt obejmował wzmocnienie podłoża pod fundamentami istniejących budynków za pomocą palisady z kolumn jet-grouting jak również wzmocnienie / stabilizację planowanej skarpy, która została uformowana w pobliżu planowanego, głębokiego wykopu. Wzmocnienie było konieczne ze względu na planowane wykonanie, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących fundamentów, budynku mieszkalno – biurowego, którego posadowienie zaprojektowano na głębokości około 1,2 m poniżej poziomu posadowienia istniejących fundamentów.

Ponadto podparcie słupów, ścian oraz innych elementów konstrukcyjnych zaprojektowano na palach typu barrette, wykonanych w technologii ścian szczelinowych. Posadowienie płyty fundamentowej pod szybami windowymi zaprojektowano jako bezpośrednie na podłożu wzmocnionym kolumnami cementowo – gruntowymi DSM. Dodatkowo dla potrzeb posadowienia żurawia wieżowego zaprojektowano pale barrette spięte oczepem żelbetowyn.

 

Posadowienie budynku Biblioteki i Centrum Nauk Informacyjnych Politechniki Poznańskiej na palach jet-grouting

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Projekt dotyczył budowy budynku Biblioteki i Centrum Nauk Informacyjnych. Obiekt o wymiarach w rzucie około 82x80m o konstrukcji ramowej z trzema kondygnacjami nadziemnymi.

Posadowienie budynku zaprojektowano jako posadowienie pośrednie na palach wykonywanych w technologii wysokociśnieniowej jet-grouting o nominalnej średnicy Φ800 mm. Ich podstawę wprowadzono w spoiste grunty grupy IV – iły lub gliny pylaste, co pozwoliło na ujednolicenie wielkości osiadań fundamentów.

Układ pali zbrojonych zbrojeniem sztywnym w postaci dwuteownika podpiera system monolitycznych, żelbetowych oczepów fundamentowych, przekazujących obciążenia z elementów konstrukcyjnych budynku.