O firmie

O nas

GT Projekt jest przedsiębiorstwem Projektowo – Consultingowym, działającym na rynku od roku 1999.

GT Projekt powstało poprzez połączenie firm geotechnicznych, funkcjonujących od roku 1991.

Przedsiębiorstwo nasze w 2003 roku wdrożyło i stosuje wewnętrzny system zarządzania jakością.

GT Projekt jest członkiem założycielem Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Badań Podłoża Gruntowego

logo pzwbpg

oraz członkiem Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych

logo pzwfs

Poszczególne analizy laboratoryjne wykonywane przez GT Projekt są metodami akredytowanymi.

GT Projekt tworzy około pięćdziesięcioosobowy zespół specjalistów z dziedzin geologii, geotechniki i budownictwa oraz chemii, opracowujący dokumentacje geotechniczne i geologiczne na podstawie terenowych i laboratoryjnych badania środowiskowych, geotechnicznych i geologicznych oraz prowadzący prace projektowe w zakresie szeroko rozumianych konstrukcji budowlanych, ze szczególną rolą geotechniki i fundamentowania. GT Projekt uczestniczy w szeregu przedsięwzięć, od etapu planowania, poprzez projektowanie i realizację aż do nadzoru na etapie eksploatacji obiektów budowlanych.

GT Projekt nieustannie poszerza zakres działalności, celem sprostania rosnącym potrzebom Klientów.

GT Projekt działa w zakresie szeroko rozumianej inżynierii lądowej i wodnej, prowadzi związane z nią prace projektowe, doradztwo techniczne i zarządzanie projektami.

GT Projekt jest niezależnym przedsiębiorstwem, nie powiązanym z dostawcami towarów ani instytucjami finansowymi.

Realizujemy m.in. takie usługi jak:

GT Projekt zawsze działa w najlepiej rozumianym interesie Klientów.

Pracownicy

GT Projekt tworzy około 50-osobowy zespół specjalistów z dziedzin geologii, geotechniki i budownictwa oraz chemii.

Siłą naszego przedsiębiorstwa są pracownicy, na których doświadczenia składa się realizacja wielu ciekawych projektów zrealizowanych na terenie całego kraju oraz udział w projektach poza granicami Polski.

Doświadczenie zawodowe pracowników poparte jest posiadaniem uprawnień zawodowych. Ponad dziesięciu geologów posiada uprawnienia w zakresie geologii złożowej, hydrogeologii i geologii inżynierskiej. Dziesięciu inżynierów, członków Izby Inżynierów budownictwa, posiada uprawnienia budowlane w zakresie projektowania i wykonawstwa.

Wieloletnie doświadczenia geotechniczne potwierdzone są także certyfikatami Polskiego Komitetu Geotechniki, a realizacja projektów w obiektach zabytkowych – uprawnieniami wydanymi przez służby ochrony zabytków.

Ponad dwudziestu specjalistów, pracujących w GT Projekt legitymuje się uprawnieniami zawodowymi:

 • uprawnienia geologiczne kategorii V, VII, XI, XII
 • uprawnienia budowlane do projektowania
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
 • certyfikaty Polskiego Komitetu Geotechniki
 • uprawnienia Służby Ochrony Zabytków SOZ do projektowania i prowadzenia robót obiektów zabytkowych

Obszary działalności

Podstawowym polem działalności przedsiębiorstwa GT Projekt jest świadczenie usług na polu geotechniki, geologii i hydrogeologii.

Wykonujemy badania podłoża gruntowego

 • terenowe badania geotechniczne i badania geologiczne: wiercenia badawcze, sondowania dynamiczne, sondowania statyczne: CPT CPTU SCPTU;
 • sieci monitoringu wód gruntowych w oparciu o otwory obserwacyjne – piezometry;
 • terenowe i laboratoryjne oznaczenia cech fizycznych i mechanicznych gruntów oraz badania wód gruntowych;
 • badania podłoża gruntowego dla potrzeb ochrony środowiska.

Wykonujemy wszelkie opracowania geotechniczne i geologiczne:

 • dokumentacje geotechniczne;
 • dokumentacje geologiczno-inżynierskie oraz dokumentacje hydrogeologiczne dla budynków, budowli i obiektów liniowych (drogi, linie kolejowe, rurociągi, linie energetyczne);
 • dokumentacje ujęć wód podziemnych;
 • specjalistyczne projekty geotechniczne.

Laboratorium geotechniczne i chemiczne GT Projekt

 • badania cech fizycznych i mechanicznych próbek gruntu;
 • oznaczenia zawartości metali ciężkich i substancji ropopochodnych w próbkach gruntu i wody gruntowej;
 • oznaczenia agresywności próbek gruntu i wody gruntowej w stosunku do materiałów budowlanych.

Specjalizujemy się w projektach geotechnicznych

 • analizy techniczno–ekonomiczne poprzedzające wybór sposobu posadowienia Inwestycji;
 • projekty wymiany i wzmocnienia słabonośnego podłoża budynków, budowli oraz dla potrzeb drogownictwa i innych obiektów liniowych;
 • projekty wzmocnienia podłoża we wszystkich nowoczesnych technologiach (m.in. konsolidacji dynamicznej, wibroflotacji, kolumn żwirowych, kolumn cementowogruntowych, przemieszczeniowych kolumn betonowych, jet grouting, … );
 • analizy stateczności skarp i zboczy oraz projekty zabezpieczenia stateczności, m.in. metodą gwoździowania;
 • projekty zabezpieczenia wykopów w technologii ścian szczelinowych, ścianek szczelnych, ścianek berlińskich, pionowych palowych i palopodobnych konstrukcji oporowych;
 • projekty posadowienia pośredniego na ścianach szczelinowych, oraz na konstrukcjach palowych i palopodobnych;
 • projekty posadowienia bezpośredniego, w tym na płytach fundamentowych i na membranach fundamentowych;
 • konsultacje w zakresie konstrukcji budowlanych.

Wykonujemy projekty budowlane i wykonawcze:

 • projekty konstrukcji hal przemysłowych i budowli przemysłowych;
 • projekty kamienic w zwartej zabudowie śródmiejskiej;
 • projekty budynków mieszkalnych, biurowych, handlowych.

Świadczymy inne usługi

 • kompleksowa obsługa geotechniczna i hydrogeologiczna inwestycji;
 • konsultacje z zakresu geotechniki, geologii i hydrogeologii.

Narzędzia

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem badawczym

Geotechnika, geologia i hydrogeologia – badania terenowe

wiertnice geotechniczne, samochodowe produkcji „Wamet” umożliwiające wykonywanie wierceń do głębokości ponad 40 m;

wiertnice geotechniczne, na podwoziach gąsienicowych, produkcji Wamet (Bydgoszcz) umożliwiające wykonywanie wierceń do głębokości ponad 30 m, w tym wiertnica gąsienicowa dedykowana do wykonywania wierceń w obrębie torowisk kolejowych;

uniwersalne wiertnice – sondy statyczne, produkcji Geotech (Szwecja) na podwoziu gąsienicowym, umożliwiające wiercenia i sondowania statyczne CPT / CPTU / SCPTU, umożliwiające sondowania do głębokości ponad 40 m;

sonda VANE (FVT), dedykowana do badań gruntów słabonośnych w celu określenia ich wytrzymałości na ścinanie w warunkach bez odpływu;

sonda BAT, umożliwiająca wykonywanie pomiaru współczynnika filtracji gruntu in-situ, zarówno w strefie saturacji jak również w strefie aeracji; ponadto sondowanie bat umożliwia monitorowanie właściwości wód gruntowych in-situ oraz pozwala na pobór próbek zarówno wody gruntowej jak i gazu.

sondy dynamiczne DPL / DPM / DPH; lekki sprzęt wiertniczy, umożliwiający badania w terenie niedostępnym dla ciężkiego sprzętu;
kompletny sprzęt do prowadzenia nadzorów geotechnicznych (m.in. płyty obciążane statycznie VSS oraz dynamicznie ZFG do określania modułów odkształcenia podłoża).

Laboratorium geotechniczne i chemiczne GT Projekt

 • Kompletnie wyposażone laboratorium geotechniczne, umożliwiające oznaczenia cech fizycznych i mechanicznych próbek gruntu;
 • Spektrometr absorpcji atomowej;
 • Chromatografy gazowe.

Techniczne wyposażenie biura projektów

sieć komputerowa z ponad czterdziestoma stanowiskami pracującymi w środowisku MS windows MS office, Autodesk® AutoCAD;

specjalistyczne oprogramowanie komputerowe wspomagające dokumentowanie geotechniczne i geologiczne;

specjalistyczne oprogramowanie komputerowe wspomagające projektowanie (obliczenia statyczne i wymiarowanie konstrukcji), m.in.:

Autodesk®RobotTM Structural Analysis;

GGU Software;

Cubus, Engineering Software;

Larix;

Midas GTS;

Golden Software;

Surfer.

Certyfikaty

Przedsiębiorstwo GT Projekt opracowało oraz wdrożyło w 2003 roku system zarządzania jakością, zgodny z normą ISO 9001.

System ten, był ciągle doskonalony, w latach 2003-2018 sprawdzany przez zewnętrznego audytora. Aby sprostać wysokim standardom odnoszącym się do procesów decydujących o tworzeniu produktu lub usługi, w firmie naszej określono zasady systematycznej kontroli nad poszczególnymi czynnościami, tak aby uzyskać pewność, że potrzeby i oczekiwania naszych klientów będą spełnione.

Przedsiębiorstwo GT Projekt posiada, współpracujące i wzajemnie uzupełniające się laboratoria geotechniczne i laboratoria chemiczne. Począwszy od 2002 roku wykonywane są badania i analizy, zgodnie z wymogami Polskich Norm PN oraz norm europejskich PN-EN. Procesy badań i analiz laboratoryjnych są nieustannie doskonalone, czego potwierdzeniem jest uzyskanie, w 2011 roku, akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji