Pracownia geotechniczna

Badamy cechy fizyczne i mechaniczne próbek gruntu oraz wody wraz oznaczenia zawartych w nich metali ciężkich i substancji ropopochodnych.

Pracownia geotechniczna wykonuje badania w zakresie:

Badania gleb / gruntów

Rodzaj badania/metody oznaczenia Stosowana norma/procedura
analiza makroskopowa

PN-88/B-04481

PN-EN ISO 14688-1

wilgotność

PN-88/B-04481

PKN-CEN ISO/TS 17892-1

metoda sitowa A

PN-88/B-04481

PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009 p.5.2 PN-B-02481:1988

analiza areometryczna

PN-88/B-04481

PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009

zawartość części organicznych A strata prażenia A PB-01 wyd. 2 z dn. 05.10.2022
metoda utleniania PN-88/B-04481

granice Atterberga

płynności Casagrande’a PN-88/B-04481
penetrometr stożkowy

PN-88/B-04481

PKN-CEN ISO/TS 17892-12:2009

plastyczności PN-88/B-04481
skurczalności PN-88/B-04481
stopień plastyczności, stopień konsystencji PN-88/B-04481
skurcz liniowy BS 1377:Part2:1992 za E. Myślińska
gęstość objętościowa PN-88/B-04481
maksymalna i minimalna gęstość objętościowa gruntów niespoistych PN-88/B-04481
stopień zagęszczenia PN-88/B-04481
wskaźnik porowatości PN-88/B-04481
wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego – metoda proctora A PN-88/B-04481 p.8
wskaźnik zagęszczenia objętościomierzem wodnym BN-77/8931-12
cylindrem
CBR dynamiczny instrukcja ZORN

współczynnik filtracji A

metoda przeliczeniowa z krzywej przesiewu A

USBSC, Hazena, Beyera i innych

BN-76/8950-03

gruntów niespoistych w ITB ZW K2 PN-55/B-04492
gruntów spoistych w edometrze PKN-CEN ISO/TS 17892-11:2009
wskaźnik piaskowy SE(10) – frakcja 0÷2 mm PN-EN 933-8
SE4 – frakcja 0÷4 mm
kapilarność bierna PN-60/B-04493
kąt tarcia, metoda bezpośredniego ścinania w aparacie skrzynkowym A PKN-CEN ISO/TS 17892-10:2009
spójność metodą penetrometru tłoczkowego PN-88/B-04481
wytrzymałość na ścinanie penetrometr stożkowy PKN-CEN ISO/TS 17892-6:2009
ścinarka obrotowa PN-88/B-04481
edometryczny moduł ściśliwości PKN-CEN ISO/TS 17892-5:2009
wskaźnik osiadania zapadowego PN-88/B-04481
pęcznienie ciśnienia pęcznienia PKN-CEN ISO/TS 17892-5:2009
wskaźnik pęcznienia i wilgotności pęcznienia (aparat Wasiliewa) za E. Myślińska

Badania kruszyw

Rodzaj badania/metody oznaczenia Stosowana norma/procedura
analiza makroskopowa PN-87/ B-01100
zawartość wody PN-EN 1097-5:2001
skład ziarnowy

PN-EN 933-1

PN-91/B-06714-15

zawartość pyłów mineralnych

PN-EN 933-1

PN-78/B-06714-13

strat przy prażeniu PN-EN 1744-1:2000
wskaźnik piaskowy SE(10) – frakcja 0÷2 mm PN-EN 933-8
SE4 – frakcja 0÷4 mm
wskaźnik kształtu PN-EN 933-4:2001
zawartość ziarn nieforemnych PN-78/B-06714-16
wskaźnik wilgotności (MCV) PN-EN 13286-46:2005
zawartość ziarn przekruszonych i łamanych PN-EN 933-5:2000
zawartość zanieczyszczeń obcych PN-76/B-06714
rozpad żelazawy PN-78/B-06714-39
gęstość nasypowa i jamistość PN-EN 1097-3:2000

Badania gleb

Rodzaj badania/metody oznaczenia Stosowana norma/procedura

analiza makroskopowa

PN-R-04033:1998
analiza sitowa PN-R-04032:1998
analiza areometryczna PN-R-04032:1998


Badanie akredytowane, Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, NR AB 1299 A