Plan remediacji

Plan remediacji to działania mające na celu usunięcie skażeń i przywrócenie środowiska do stanu zgodnego z normami. Zawiera metody, koszty i harmonogram działań.

Realizacja opracowania

Oferujemy opracowanie planu remediacji jako kompleksowej usługi w zakresie:

 • identyfikacji zanieczyszczeń – rozpoznanie stanu środowiska gruntowo-wodnego;
 • identyfikacji źródeł zanieczyszczeń oraz zanieczyszczeń historycznych;
 • wykonanie badań laboratoryjnych przez akredytowane laboratorium z wdrożonym systemem zarządzania;
 • opracowanie planu remediacji;

Zakres opracowania

PLAN REMEDIACJI – projekt planu remediacji, który przedstawia działania związane z poddaniem gleby, ziemi i wód gruntowych działaniom mającym na celu usunięcie lub zmniejszenie ilości substancji powodujących ryzyko, ich kontrolowanie oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się. Projekt planu remediacji zawiera następujące informacje:

 • opis terenu wymagającego przeprowadzenia remediacji, poprzez wskazanie adresu i numerów działek ewidencyjnych oraz powierzchni;
 • opis właściwości gleby oraz rodzaju pokrycia terenu, w tym roślinności, zabudowy;
 • sposób użytkowania zanieczyszczonego terenu;
 • identyfikacja rodzaju zanieczyszczeń, nazwy substancji powodujące ryzyko wraz z wynikami badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami;
 • określenie docelowej zawartości w glebie i w ziemi substancji powodujących ryzyko;
 • budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne;
 • planowany sposób przeprowadzenia remediacji wraz z planowanym terminem rozpoczęcia i zakończenia;
 • sposób potwierdzenia prawidłowego wykonania remediacji oraz metoda przeprowadzenia pomiarów zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie i ziemi oraz ich dokumentowania;

Remediacja to proces naprawiania szkód lub szkodliwych skutków w środowisku naturalnym lub społecznym. Termin ten ma szerokie zastosowanie i odnosi się do wielu dziedzin, takich jak ochrona środowiska, zdrowie publiczne, rolnictwo, przemysł, budownictwo oraz polityka publiczna. W kontekście ochrony środowiska remediacja dotyczy działań mających na celu usuwanie zanieczyszczeń oraz przywrócenie zdrowia środowisku.

Podstawowym celem remediacji jest przywrócenie środowisku stanu sprzed skażenia lub zmniejszenie szkodliwych skutków zanieczyszczenia. Remediacja ma na celu zapobieganie dalszemu rozprzestrzenianiu zanieczyszczeń i minimalizowanie szkód dla zdrowia ludzkiego i ekosystemów. Właściwie przeprowadzona remediacja powinna przynieść korzyści dla społeczeństwa i środowiska.

Proces remediacji zazwyczaj zaczyna się od oceny szkód w środowisku. Badane są wtedy skutki zanieczyszczenia na glebę, wodę i powietrze oraz na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne. Następnie planowany jest proces naprawy szkód i eliminacji zanieczyszczeń. Plan musi być zgodny z prawem oraz określać, jakie technologie i metody będą stosowane w celu naprawienia szkód.

Kolejnym etapem remediacji gruntu jest wykonanie działań naprawczych. Może to obejmować usunięcie zanieczyszczeń, przywrócenie naturalnego stanu środowiska, izolację zanieczyszczeń lub ograniczenie ich wpływu na środowisko. Działania te muszą być przeprowadzone z zachowaniem standardów bezpieczeństwa i zdrowia dla pracowników oraz z uwzględnieniem wpływu na społeczeństwo i środowisko naturalne.

Remediacja jest procesem skomplikowanym i wymaga zaangażowania wielu specjalistów z różnych dziedzin, takich jak inżynierowie środowiska, geolodzy, chemicy, biolodzy, toksykolodzy i prawnicy. Ważnym elementem procesu remediacji jest również przeprowadzenie monitoringu i oceny skutków działań naprawczych na środowisko i zdrowie ludzkie.

Istnieją różne metody remediacji, które są stosowane w zależności od rodzaju i rozmiaru skażenia oraz jego lokalizacji. Metody te mogą obejmować ekstrakcję zanieczyszczeń, oczyszczanie wody i gleby, usuwanie odpadów i zanieczyszczeń powietrza, a także izolowanie zanieczyszczeń poprzez wzmocnienie gruntów.

Masz pytania dotyczące remediacji gruntu? Zapraszamy do kontaktu!

  Podstawa prawna

  Konieczność opracowania planów remediacji wynika z zapisów Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (wraz z nowelizacją z dn. 11 lipca 2014r. Dz.U. poz. 1101) oraz ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie z dnia 13 kwietnia 2007r.