Fundamentowe ściany szczelinowe z tymczasową konstrukcją rozparcia

Projekt obejmował budowę budynku handlowo – biurowego wraz z piodziemną hala garażową przy zbiegu ulic Św. Marcin / Al. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Zaprojektowano ściany szczelinowe gr.80cm dla realizacji czterokondygnacyjnej części podziemnej budynku w technologii „podstropowej” (stropy żelbetowe betonowane na gruncie). Ponadto zaprojektowano wykonanie pali typu Barrette dla słupów tymczasowych stropów rozpierających. Głębokość wykopu wygrodzonego ścianami szczelinowymi wynosiła około 14,5m p.p.t.

Fundamentowe ściany szczelinowe z tymczasową konstrukcją rozparcia – Galeria handlowo-rozrywkowa (część A i E)

Projekt dotyczył budowy galerii handlowo-rozrywkowej we Włocławku w skład, której wchodziły dwa budynki usługowo-handlowe A i E. Oba obiekty posiadały trzy kondygnacje nadziemne oraz dwie podziemne.

Część A zaprojektowano w technologii ścian szczelinowych o grubości 80 cm przewidzianych jako konstrukcję oporową (częściowo wspornikową częściowo tymczasowo rozpieraną, częściowo tymczasowo kotwioną) docelowo rozpartą stropami oraz rampami zjazdowymi. Przewidziano zastosowanie tymczasowego rozparcia w postaci rozpór stalowych, a w środkowych częściach połaci ścian szczelinowych (gdzie nie ma uzasadnionej ekonomicznie możliwości rozparcia rurami stalowymi) zabezpieczenia w technologii kotwi gruntowych.

Druga część projeku obejmowała budowę budynku usługowo-handlowego „E”. Zaprojektowano ściany szczelinowe grubości 60 cm zagłębione maksymalnie 16,25 m poniżej poziomu 0,00 budynku pełniące funkcję przegrody wodoszczelnej , likwidującej poziomy – lateralny dopływ wody gruntowej do wykopu. Przewidziano również rozparcie naroży oraz równoległych ścian szczelinowych budynku za pomocą stalowej konstrukcji.

Konstrukcje oporowe – Budowa pawilonu handlowego

Projekt dotyczył pawilonu handlowego: budynku parterowego, niepodpiwniczonego wykonanego w technologii tradycyjnej, z elementami konstrukcji żelbetowej.

Zaprojektowano konstrukcję wzmocnienia – zabezpieczenia skarpy wykopów o pochyłościach przekraczających kąt stoku naturalnego gruntów budujących, dla nowego ukształtowania terenu planowanej inwestycji. W tym celu zastosowano natępujące elementy:

  •  kilka poziomów gwoździ gruntowych o długościach od 6,0 do 11,0 m
  • powierzchniowe zabezpieczenie skarpy z zastosowaniem zbrojonego torkretu o grubości 10÷15 cm
  • zabezpieczenie skarp przed wodami opadowymi przez zastosowanie poziomego drenażu
  • podwójne zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych gwoździ gruntowych
  • lekkie konstukcje oporowe w postaci gabionów wypełnionych tłuczniem granitowym zabezpieczonych geotkaniną separacyjną

Zabezpieczenie wykopu obudową typu berlińskiego – Zespół zabudowy mieszkaniowej

Projekt dotyczył wygrodzenia wykopu szerokoprzestrzennego na nieruchomości przy ulicy Kazimierza Wielkiego 5 w Poznaniu. Wygrodzenie było konieczne ze względu na wykonanie wykopu pod kondygnację podziemną – płytę fundamentową (opracowanie GT Projekt ) realizowanej inwestycji.

Dla potrzeb wykonania otwartego wykopu o głębokości około 5,0 / 4,0 m p.p.t. zaprojektowano wygrodzenie wykopu obudową berlińską z osadzeniem kształtowników stalowych w palisadzie z kolumn CFA, z zastosowaniem rozparcia konstrukcją stalową od strony ul. Kazimierza Wielkiego.

Szczelinowa ściana oporowa oraz szczelinowe ściany zbiorników retencyjnych z tymczasową i docelową konstrukcją rozparcia – Modernizacja Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków

Projekt dotyczył obiektów projektowanych w związku z prowadzoną przebudową i modernizacją Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Serbskiej w Poznaniu.

Pierwsza część opracowania dotyczyła zamiany pierwotnego rozwiązania ściany oporowej zaprojektowanej na odcinku, gdzie płyta dna bioreaktora (oznaczonego jako obiekt 05/4) posadowiona jest powyżej poziomu terenu ze ścianki stalowej z grodzic G 62 na ścianę żelbetową.

Zaprojektowano ścianę oporową gr.60 cm wraz z oczepem spinającym wykonaną w technologii ścian szczelinowych zabezpieczającą płytę fundamentową bioreaktora, którego poziom posadowienia znajduje się powyżej docelowego (planowanego) poziomu terenu.

Druga część opracowania dotyczyła projektu budowy zbiornika retencyjnego dwukomorowego, prawie całkowicie podziemnego, przeznaczonego na ścieki deszczowe. Zbiornik na rzucie prostokąta o wymiarach (w obrysie zewnętrznym) 31,7 m x 74,6 m i głębokości 12,5 m. Ściany zbiorników (oznaczone jako obiekt 07/01 i 07/02), poniżej poziomu żelbetowego, zaprojektowano jako wykonywane w technologii ścian szczelinowych o grubości 80 cm. Pozostała część została wykonana w deskowaniu tradycyjnym. Ściany zbiorników retencyjnych zaprojektowano jako rozpierane w dwóch poziomach, z których jeden (górny) jest stały, a dolny – tymczasowy (do czasu wykonania płyty dennej)

Zabezpieczenie wybranych drzew oraz fragmentów skarp wykopu – Centrum biurowo – usługowe „Maraton”

Projekt dotyczył zabezpieczenia wybranych drzew oraz fragmentów wykopu dla potrzeb wykonania płyty fundamentowej (opracowanie Gt Projekt ) zespołu budynków mieszkalnych ze wspólną kondygnacją garażową.

Ze względu na konieczność wykonania głębokiego wykopu w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki oraz od rosnących wzdłuż granicy drzew, w niesprzyjających warunkach gruntowych (nasypy niekontrolowane) koniecznym stało się zabezpieczenie (umocnienie) skarp wykopu fundamentowego i drzew.

Zaprojektowano wykonanie (wbicie, wibrowanie lub wciśnięcie) umocnienia wykopu w technologii stalowych ścianek szczelnych, z grodzic o profilu G 62 oraz, częściowo, ścianki berlińskiej gdzie elementem podpierającym są grodzice, a wypełnieniem kantówka drewniana.

Zabezpieczenie wykopu budowlanego oraz fundamentów hali przemysłowej – Ruukki Construction Polska

Projekt dotyczył zabezpieczenia wykopu budowlanego oraz zabezpieczenie istniejących fundamentów – „podchwycenie” stóp fundamentowych w związku z planowanym montażem nowych maszyn produkcyjnych w istniejącej hali w Obornikach Wielkopolskich.

Prace prowadzone były w istniejącej hali przemysłowej o konstrukcji mieszanej. Dach wykonany z elementów stalowych natomiast słupy żelbetowe.

Na pierwszym etapie prac budowlanych, ze względu na konieczność wykonania obniżenia technologicznego o głębokości ~8,0 m poniżej istniejącego poziomu posadzki zaprojektowano obudowę wykopu palisadą z kolumn cementowo – gruntowych jet-grouting Φ1000 mm zbrojonych kształtownikami stalowymi i spiętymi w górnej części oczepem żelbetowym. Dla potrzeb posadowienia maszyny, koniecznym było wykonanie wykopów bezpośrednio przy istniejących fundamentach, poniżej ich poziomu posadowienia, w związku z tym, zaprojektowano „podchwycenie” istniejących fundamentów poprzez wykonanie (przez przewiercenie) kolum cementowo – gruntowych jet-grouting o średnicy Φ800 mm.

Kolejny etap robót przewidywał konieczność wykonania wykopu do głębokości ~3,6 m p.p.p. W związku z tym, zaprojektowano obudowę wykopu palisadą z kolumn iniekcyjnych, formowanych przy użyciu technologii wysokociśnieniowej iniekcji strumieniowej „jet-grouting” Φ1000 mm zbrojonych kształtownikami stalowymi i spiętymi w górnej części oczepem żelbetowym zabezpieczonym stalową konstrukcją rozparcia. Dla potrzeb posadowienia nowej maszyny, koniecznym było wykonanie wykopów bezpośrednio przy istniejących fundamentach, poniżej ich poziomu posadowienia, w związku z tym, zaprojektowano „podchwycenie” istniejących fundamentów poprzez wykonanie kolum cementowo – gruntowych jet-grouting o średnicy Φ1600 mm oraz Φ1400 mm. Wzmocnienie podłoża istniejących stóp miało na celu zapewnienie bezpiecznego przekazania obciążeń od konstrukcji na głębsze podłoże, poniżej projektowanych poziomów wykopu.

Wygrodzenie wykopu stalową ścianką szczelną – Galeria „Green Point”

Projekt dotyczył budynku usługowo – biurowo – mieszkalnego „Green Point” składającego się z jednej kondygnacji podziemnej oraz sześciu nadziemnych.

Z uwagi na termin wykonania robót, aspekt ekonomiczny oraz fakt, iż budynek znajduje się w „ostrej” granicy działki, zaprojektowano obudowę wykopu pod planowaną inwestycję w technologii stalowej ścianki szczelnej z grodzic typu G 62.

Ze względu na bliską, gęstą zabudowę śródmiejską grodzice musiały być statycznie wciskane lub wwibrowywane o wysokich, kontrolowanych i regulowanych częstotliwościach w celu zminimalizowania wpływu robót na otoczenie.

Obudowa wykopu pod fundament maszyny papierniczej – Rozbudowa fabryki „Malta Decor”

Projekt dotyczył zabezpieczenia wykopu pod projektowane fundamenty maszyny papierniczej MP4 na terenie fabryki papieru „Malta Decor” w Poznaniu.

Ze względu na konieczność wykonania głębokiego wykopu w ograniczonym istniejącą konstrukcją obszarze, zabezpieczeniem istniejących fundamentów położonych w najbliższym sąsiedztwie fundamentu maszyny papierniczej MP4, wykonania robót fundamentowych poniżej ustabilizowanego lustra wody gruntowej oraz intensywnego sączenia wody w obrębie warstw glin morenowych konieczne było „wygrodzenie” wykopu oraz zabezpieczenie go przed dopływem wody gruntowej.

Zaprojektowano palisadę z kolumn DSM Φ80 cm w rozstawie głównym co 65 cm, zbrojoną kształtownikami stalowymi i spiętą żelbetowym oczepem. Zastosowane rozwiązanie projektowe zabezpieczyło sąsiednie budynki przed ewentualnym zarysowaniem przy obniżaniu zwierciadła wody oraz zminimalizowało powierzchnię wykopów.