Raport początkowy

Raport początkowy to szczegółowa dokumentacja stanu wyjściowego inwestycji budowlanej, zawierająca m.in. analizę ryzyk i plany działań.

Realizacja opracowania

Oferujemy Państwu wykonanie raportu początkowego jako kompleksowej usługi w zakresie:

 • identyfikacji zanieczyszczeń – rozpoznanie stanu środowiska gruntowo-wodnego;
 • identyfikacji źródeł zanieczyszczeń oraz zanieczyszczeń historycznych;
 • wykonanie badań laboratoryjnych przez akredytowane laboratorium z wdrożonym systemem zarządzania;
 • opracowanie raportu początkowego;
 • monitoring środowiska guntowo-wodnego;

Zakres opracowania

RAPORT POCZĄTKOWY – raport opisujący stan gleb i ziemi na terenie zakładu, gdzie zlokalizowana jest instalacja wymagająca pozwolenia zintegrowanego w momencie:

 • rozpoczęcia działalności – w przypadku nowych instalacji;
 • aktualizacji lub zmiany pozwolenia zintegrowanego – w przypadku istniejącej instalacji;

ZAWIERA:

 1. Informacje na temat działalności prowadzonej obecnie na terenie zakładu;
 2. Informacje na temat działalności prowadzonych na terenie zakładu w przeszłości, o ile takie informacje są dostępne;
 3. Listę substancji powodujących ryzyko, wykorzystywanych, produkowanych lub uwalnianych przez wymagające pozwolenia zintegrowanego instalacje, położone na terenie zakładu;
 4. Informacje na temat stanu zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych na terenie zakładu substancjami powodującymi ryzyko stosowanymi, produkowanymi lub uwalnianymi przez wymagające pozwolenia zintegrowanego instalacje, położone na terenie zakładu, w tym wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art.147a ust. 1 pkt.1 lub 1a ustawy

Podstawa prawna

Obowiązek opracowania raportu początkowego nakłada nowelizacja Ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. poz. 1101 z dn. 11 lipca 2014r.) Dnia 4 sierpnia 2014r., która dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia m. in. Dyrektywy Unii Europejskiej 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola). Ustawa wprowadza nowe obowiązki prowadzących instalacje IPPC (instalacje objęte pozwoleniem zintegrowanym) związane z ochroną gleby, ziemi i wód podziemnych. W Pozwoleniu zintegrowanym określone będą sposoby zapobiegania emisjom do gleby i wód podziemnych, wykonywanie monitoringu stanu gleby i wód podziemnych oraz obowiązek sporządzania tzw. sprawozdania bazowego czyli tzw. raportu początkowego.