Publikacje

Pracownicy przedsiębiorstwa GT Projekt aktywnie uczestniczą w szkoleniach i konferencjach naukowych zarówno w kraju jak i za granicą, jako słuchacze a także jako wykładowcy, autorzy referatów. Doświadczenia zebrane przy projektowaniu i realizacji skomplikowanych zadań pozwalają na opracowanie i prezentację najciekawszych rozwiązań.

 

Nasze artykuły publikowane były m.in. w branżowych periodykach: „Inżynieria i Budownictwo”, „Geoinżynieria, drogi, mosty, tunele”, „Autostrady”, „Ekologia i technika”, „Polish Journal of Environmental Studies”.

 • Static CPT/CPTU soundings as geotechnical control tests for soil exchange/reinforcement, The Archive of the Institute of Civil Engineering of the Poznan University of Technology, 17/2014. Poznań University of Technology Press, 2014, Andrzej T.Wojtasik, Michał Różański
 • Sondowania statyczne CPT/CPTU jako geotechniczne badania kontrolne wymiany/wzmocnienia gruntu, Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej PP, 17/2014r. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2014, Andrzej T.Wojtasik, Michał Różański
 • Results of preliminary investigations of geotechnical parameters of organic soils of the Eemian interglacial period in the left-bank part of Poznań, Coastal Engineering and Geotechnics (magazine), 01/2014, Marcin Nyćkowiak, Andrzej T. Wojtasik, Maciej Troć
 • Wyniki wstępnych badań parametrów geotechnicznych gruntów organicznych interglacjału eemskiego na terenie lewobrzeżnej części Poznania, Inżynieria Morska i Geotechnika, 01/2014, Marcin Nyćkowiak, Andrzej T. Wojtasik, Maciej Troć
 • Geotechnical or geological-engineering documentation in light of current legal regulations, Engineering and Construction (magazine), 4/2012, Marcin Nyćkowiak, Maciej Troć, Andrzej T. Wojtasik, Paweł Łęcki
 • Dokumentacja geotechniczna czy geologiczno-inżynierska w świetle obowiązujących przepisów prawnych, Inżynieria i Budownictwo, 4/2012, Marcin Nyćkowiak, Maciej Troć, Andrzej T. Wojtasik, Paweł Łęcki
 • Investigations of groundwater level fluctuations, Engineering and Construction (magazine), 04/2011, Marcin Nyćkowiak, Andrzej T. Wojtasik, Paweł Łęcki, Maciej Troć
 • Badania wahań zwierciadła wody gruntowej, Inżynieria i Budownictwo, 01/2012, Marcin Nyćkowiak, Andrzej T. Wojtasik, Paweł Łęcki, Maciej Troć
 • Failure of the foundation of a bridge structure in complex soil and water conditions, Bridges (magazine), 04/2011, Andrzej T. Wojtasik, Michał Różański
 • Awaria posadowienia obiektu mostowego w złożonych warunkach gruntowo – wodnych, Mosty, 04/2011, Andrzej T. Wojtasik, Michał Różański
 • The role of static CPT/CPTU soundings as control tests for soil exchange/reinforcement areas in the implementation of large road projects, Conference: "Natural and technical problems of engineering and environmental protection", 2010, Andrzej T. Wojtasik, Michał Różański
 • Rola sondowań statycznych CPT/CPTU jako badań kontrolnych na obszarach wymiany/wzmocnienia gruntu, przy realizacji dużych projektów drogowych, konferencja: "Przyrodnicze i techniczne problemy inżynierii i ochrony środowiska", 2010, Andrzej T. Wojtasik, Michał Różański
 • The role of soil and water pollution investigations in preliminary geotechnical investigations., Poznań, conference: Natural and technical problems of engineering and environmental protection., 2010, Armand Dostatni, Andrzej T. Wojtasik, Maciej Troć
 • Rola badań zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego na etapie wstępnych badań geotechnicznych, Poznań, konferencja: Przyrodnicze i techniczne problemy inżynierii i ochrony środowiska, 2010, Armand Dostatni, Andrzej T. Wojtasik, Maciej Troć
 • Issues related to the construction and operation of access roads in the implementation of large road investments., 4th International Conference "Modern Technologies in Road Construction", 09/2009, Andrzej T. Wojtasik, Łukasz Radziemski, Krzysztof Buk
 • Problemy związane z budową i eksploatacją dróg technologicznych przy realizacji dużych inwestycji drogowych, IV Międzynarodowa Konferencja „Nowoczesne Technologie w Budownictwie Drogowym”, 09/2009, Andrzej T. Wojtasik, Łukasz Radziemski, Krzysztof Buk
 • Design of active reinforcements for weak ground conditions in the construction of expressways and motorways, 4th International Conference "Modern Technologies in Road Construction", 09/2009, Andrzej T. Wojtasik, Marta Gibasiewicz, Anna Okleja, Michał Różański
 • Projektowanie aktywne wzmocnień podłoża gruntowego, na obszarach występowania gruntów słabonośnych, przy realizacji dróg ekspresowych i autostrad, IV Międzynarodowa Konferencja „Nowoczesne Technologie w Budownictwie Drogowym”, 09/2009, Andrzej T. Wojtasik, Marta Gibasiewicz, Anna Okleja, Michał Różański
 • Geotechnical conditions for foundation and examples of applied soil reinforcement methods for road embankments of the A1 motorway, Rusocin – Nowe Marzy section” Scientific Conference „Geotechnical and Environmental Issues with Consideration of Expansive Soils”, Bydgoszcz, 07/2009, Andrzej T. Wojtasik, Marta Gibasiewicz, Anna Okleja
 • Geotechniczne warunki posadowienia oraz przykłady zastosowanych metod wzmocnienia podłoża pod nasypami drogowymi autostrady A1, odcinek Rusocin – Nowe Marzy” Konferencja Naukowa „Problemy geotechniczne i środowiskowe z uwzględnieniem podłoży ekspansywnych, Bydgoszcz, 07/2009, Andrzej T. Wojtasik, Marta Gibasiewicz, Anna Okleja
 • Heavy metal content in forest soils in the Warta and Noteć interfluve area, Ecology and Technology (magazine), 06/2009, A. Dostatni, Andrzej T. Wojtasik, Paweł Łęcki, Maciej Troć
 • Zawartość metali ciężkich w glebach leśnych obszaru międzyrzecza Warty i Noteci, Ekologia i Technika, 06/2009, A. Dostatni, Andrzej T. Wojtasik, Paweł Łęcki, Maciej Troć
 • „Failure of high embankment slopes and deep excavations on the example of the construction of the bypass road of Gorzów Wielkopolski” XXIV Scientific-Technical Conference – Construction Failures, Międzyzdroje, 05/2009, Andrzej T. Wojtasik, Michał Różański
 • „Awaria skarp wysokich nasypów oraz głębokich wykopów na przykładzie budowy obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego” XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna – Awarie Budowlane, Międzyzdroje, 05/2009, Andrzej T. Wojtasik, Michał Różański
 • Age of alluvial deposits in the Warta River and Cybina-Bogdanka River valleys in the city center of Poznań, Poznań, 2008, Maciej Troć, Krystyna Milecka
 • Wiek osadów aluwialnych doliny Warty oraz doliny Cybiny – Bogdanki w rejonie śródmieścia Poznania, Poznań, 2008, Maciej Troć, Krystyna Milecka
 • The role of groundwater level in geotechnical investigations., Engineering and Construction (magazine)., 11/2008, Paweł Dojcz, Maciej Troć
 • Rola stanu wód gruntowych w badaniach geotechnicznych, Inżynieria i Budownictwo, 11/2008, Paweł Dojcz, Maciej Troć
 • Modern technologies of soil improvement – case study of a major construction project, Poznań, -, Andrzej T. Wojtasik, Paweł Łęcki, Maciej Troć
 • Modern technologies of soil improvement – case study of a major construction project, Poznań, -, Andrzej T. Wojtasik, Paweł Łęcki, Maciej Troć
 • Issues and methods of stabilization and strengthening of building soils., -, 10/2007, Paweł Łęcki, Paweł Dojcz
 • Problematyka oraz sposoby stabilizacji i wzmacniania gruntów budowlanych, -, 10/2007, Paweł Łęcki, Paweł Dojcz
 • The age of the deposits of the Poznań Formation in the Poznań region, Geological Review (magazine), 07/2007, Maciej Troć, Anna Sadowska
 • Wiek utworów formacji poznańskiej rejonu Poznania, Przegląd Geologiczny, 07/2007, Maciej Troć, Anna Sadowska
 • „Geotechnical conditions and soil improvement techniques applied in construction of the A2 motorway in Poland” 2nd International Conference on Problematic Soils, Petaling, Selangor, Malysia, 12/2006, Andrzej T. Wojtasik, Paweł Łęcki, Maciej Troć, Paweł Dojcz
 • „Geotechnical conditions and soil improvement techniques applied in construction of the A2 motorway in Poland” 2nd International Conference on Problematic Soils, Petaling, Selangor, Malezja, 12/2006, Andrzej T. Wojtasik, Paweł Łęcki, Maciej Troć, Paweł Dojcz
 • Slurry walls. History, technology, and applications in Wielkopolska (Greater Poland)., Aktualności WIB, 09/2006, Paweł Łęcki
 • Ściany szczelinowe. Historia, technologia i zastosowania w Wielkopolsce, Aktualności WIB, 09/2006, Paweł Łęcki
 • Soil Improvement Techniques Related to Bridge Foundations at the A2 Motorway Project in Poland, 5th International Conference on Ground Improvement Techniques, Kuala Lumpur, 03/2004, Andrzej T.Wojtasik, Sławomir Janiński, Łukasz Wieczorek
 • Soil Improvement Techniques Related to Bridge Foundations at the A2 Motorway Project in Poland, 5th International Conference on Ground Improvement Techniques, Kuala Lumpur, 03/2004, Andrzej T.Wojtasik, Sławomir Janiński, Łukasz Wieczorek
 • Geotechnical conditions and soil improvement techniques applied in construction of the A2 motorway in Poland, Kuala Lumpur, 04-05/12/2006, Andrzej T. Wojtasik, Paweł Łęcki, Maciej Troć, Paweł Dojcz
 • Geotechnical conditions and soil improvement techniques applied in construction of the A2 motorway in Poland, Kuala Lumpur, 04-05/12/2006, Andrzej T. Wojtasik, Paweł Łęcki, Maciej Troć, Paweł Dojcz
 • DSM columns used as a palisade to secure an excavation (..under the building of the concert hall of the Music Academy in Poznań…), Geotechnical engineering, roads, bridges, tunnels, 02/2006, Piotr Nowacki, Paweł Łęcki
 • Kolumny DSM jako palisada zabezpieczająca wykop (..pod budynkiem sali koncertowej Akademii Muzycznej w Poznaniu…), Geoinżynieria, drogi, mosty, tunele, 02/2006, Piotr Nowacki, Paweł Łęcki
 • Pollution by heavy metals of the near-surface soil layers and the groundwater (ground and interclay horizons) in the city of Poznań, Poznań, 2005, P. Łęcki, M. Troć, A. Wojtasik, T. Sobczyński, A. Zioła
 • Pollution by heavy metals of the near-surface soil layers and the groundwater (ground and interclay horizons) in the city of Poznań, Poznań, 2005, P. Łęcki, M. Troć, A. Wojtasik, T. Sobczyński, A. Zioła
 • Groundwater accumulation problems in examples of deep foundation of structures in Poznań, Inżynieria i Budownictwo, 07/2002, Florkiewicz A., Troć M.
 • Problem piętrzenia wód gruntowych na przykładach głębokiego posadowienia obiektów w Poznaniu, Inżynieria i Budownictwo, 07/2002, Florkiewicz A., Troć M.
 • Geotechnical Problems and Soil Improvement Techniques Related to Building Roads on Deposits of Organic Soils in Poland” 4th International Conference on Ground Improvement Techniques, Kuala Lumpur, Malaysia, 03/2002, Antoni Florkiewicz, Andrzej T. Wojtasik, Maciej Troć
 • Geotechnical Problems and Soil Improvement Techniques Related to Building Roads on Deposits of Organic Soils in Poland” 4th International Conference on Ground Improvement Techniques, Kuala Lumpur, Malezja, 03/2002, Antoni Florkiewicz, Andrzej T. Wojtasik, Maciej Troć
 • Contamination of the soil and water environment detected during geotechnical investigations, Bielsko-Biała, 11 - 13/10/2001, Maciej Troć, Andrzej T. Wojtasik
 • Zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego wykrywane podczas badań geotechnicznych, Bielsko-Biała, 11 - 13/10/2001, Maciej Troć, Andrzej T. Wojtasik
 • „Geotechnical problems of road construction through swampy areas on the example of the urban bypass in Wągrowiec”, 2nd International Scientific and Technical Conference Modern Technologies in Road Construction., Poznań, 09/2001, Antoni Florkiewicz, Andrzej T.Wojtasik, Maciej Troć
 • „Problemy geotechniczne budowy drogi przez tereny bagienne na przykładzie obwodnicy miejskiej w Wągrowcu”, II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Nowoczesne Technologie w Budownictwie Drogowym, Poznań, 09/2001, Antoni Florkiewicz, Andrzej T.Wojtasik, Maciej Troć
 • Failure of a road culvert founded on organic soil, Szczecin - Międzyzdroje, 22 - 26/05/2001, Andrzej T. Wojtasik, Maciej Troć
 • Awaria przepustu drogowego posadowionego na gruncie organicznym, Szczecin - Międzyzdroje, 22 - 26/05/2001, Andrzej T. Wojtasik, Maciej Troć
 • „Identification of Soil and Ground-water Conditions Based on „In Situ” Observations of Existing Vegetation” 7th International Conference on Modern Building Materials, Structures and Techniques, Vilnius, may 2001, Jan Jeż, Andrzej T.Wojtasik
 • „Identification of Soil and Ground-water Conditions Based on „In Situ” Observations of Existing Vegetation” 7th International Conference on Modern Building Materials, Structures and Techniques, Wilno, maj 2001, Jan Jeż, Andrzej T.Wojtasik
 • Modern technologies of soil improvement – case study of a major construction project, Vilnius, 16 - 18/05/2001, Andrzej T. Wojtasik, Paweł Łęcki, Maciej Troć
 • Modern technologies of soil improvement – case study of a major construction project, Wilno, 16 - 18/05/2001, Andrzej T. Wojtasik, Paweł Łęcki, Maciej Troć
 • Case study of a deep raft foundation in expansive clay, Singapore, 04-06/04/2001, Andrzej T. Wojtasik, Maciej Troć
 • Case study of a deep raft foundation in expansive clay, Singapur, 04-06/04/2001, Andrzej T. Wojtasik, Maciej Troć
 • „Failure of a road culvert founded on organic soil” Scientific and Technical Conference Construction Failures, Międzyzdroje, may 2001, Andrzej T. Wojtasik, Maciej Troć
 • „Awaria przepustu drogowego posadowionego na gruncie organicznym” Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane, Międzyzdroje, maj 2001, Andrzej T. Wojtasik, Maciej Troć
 • Case Study of a Deep Raft Foundation In Expansive Clay. 5th International Conference on Deep Foundation Practice, Singapore, 2001, Wojtasik A.T i Troć M.
 • Case Study of a Deep Raft Foundation In Expansive Clay. 5th International Conference on Deep Foundation Practice, Singapur, 2001, Wojtasik A.T i Troć M.
 • „Multistory Apartment Building on Poznań Clay – Case History” Asian Conference on Unsaturated Soils, Singapur, may 2000, Andrzej T.Wojtasik, Jan Jeż
 • „Multistory Apartment Building on Poznań Clay – Case History” Asian Conference on Unsaturated Soils, Singapur, maj 2000, Andrzej T.Wojtasik, Jan Jeż
 • „Expansive Failures”, Build Better Quarterly, Polish Association of House Builders, January – March 2000, Jan Jeż, Andrzej T.Wojtasik, Tomasz Jeż, Katarzyna Starzecka
 • „Ekspansywne awarie”, Kwartalnik Buduj Lepiej, Polskie Stowarzyszenie Budowniczych Domów, styczeń –marzec 2000, Jan Jeż, Andrzej T.Wojtasik, Tomasz Jeż, Katarzyna Starzecka
 • Failure of buildings located on the landslide slope of the Warta valley in Poznań, Szczecin-Międzyzdroje, 1997, Zbigniew Biedrowski, Maciej Troć
 • Awaria budynków posadowionych na zboczu usuwiskowym doliny Warty w Poznaniu, Szczecin-Międzyzdroje, 1997, Zbigniew Biedrowski, Maciej Troć
 • Reclamation of soil contaminated with oil derivatives in the area of Huta Aluminum „Konin” in Konin, Poznań, 1997, Zbigniew Biedrowski, Maciej Troć
 • Rekultywacja gruntu skażonego substancjami ropopochodnymi na terenie Huty Aluminium „Konin” w Koninie, Poznań, 1997, Zbigniew Biedrowski, Maciej Troć
 • Recognition of emission sources of fluoride contamination of groundwater in the area of dumping of post-production waste of Huta Aluminium „Konin” in Konin, Pułtusk, 22 - 24/10/1997, Zbigniew Biedrowski, Maciej Troć
 • Rozpoznanie źródeł emisji skażenia wód gruntowych fluorem w rejonie składowania odpadów poprodukcyjnych Huty Aluminium „Konin” w Koninie, Pułtusk, 22 - 24/10/1997, Zbigniew Biedrowski, Maciej Troć
 • Contamination of soil and groundwater by petroleum substances at selected CPN filling stations in Wielkopolska, Poznań, 1997, Zbigniew Biedrowski, Maciej Troć
 • Zanieczyszczenie gruntów i wód gruntowych substancjami ropopochodnymi na wybranych stacjach paliw CPN w Wielkopolsce, Poznań, 1997, Zbigniew Biedrowski, Maciej Troć
 • Systemy zabezpieczeń środowiska na nowo budowanych stacjach paliw oraz wskazówki ogólne dotyczące monitoringu lokalnego, Poznań, 1997, Paweł Łęcki, Maciej Troć
 • Environmental protection systems at newly built service stations and general guidance on local monitoring, Poznań, 1997, Paweł Łęcki, Maciej Troć