Dokumentacje badań geotechnicznych – rozpoznanie obszarów słabonośnych i podłoża obiektów mostowych w ciągu drogi ekspresowej S-3

Lokalizacja

Szczecin

Opis

Dokumentacje sporządzono w celu uściślenia i weryfikacji budowy geologicznej oraz warunków geotechnicznych obszarów słabonośnych i podłoża obiektów mostowych, w rejonie planowanej inwestycji – budowy drogi ekspresowej S3 Szczecin – Gorzów Wielkopolski. Opracowania powstawały w trzech odrębnych etapach, dla trzech wydzielonych odcinków, na zlecenie przedsiębiorstw Kirchner/Bögl/Möbius – dla I odcinka, Budimex-Dromex S.A. – dla II odcinka oraz Berger Bau w rejonie III odcinka.

Planowana inwestycja znajduje się w obrębie trzech makroregionów – Pobrzeża Szczecińskiego, Pojezierza Zachodniopomorskiego oraz Pojezierza Południowopomorskiego.

W trakcie badań geotechnicznych terenowych (na przełomie kwietnia – maja 2008 roku) na I odcinku drogi ekspresowej przebadano łącznie 24 obszary słabonośne – torfowiska, teren projektowanego złoża kruszywa naturalnego – Parnica oraz obszar wytwórni mas bitumicznych w obrębie węzła Klucz. W sumie wykonano wiercenia badawcze w 305 punktach, do głębokości maksymalnej 17,5 m p.p.t. (łącznie wykonano 1077,9 mb wierceń). Wykonano również sondowania CPTU w 65 punktach o łącznym metrażu 320,2 mb. Obszar najgłębszego przebadanego torfowiska występował pomiędzy 25+370 km – 25+485 km, a stwierdzone głębokości zalegania gruntów słabonośnych wynosiły maksymalnie 10,9 m.

W trakcie prac (na przełomie października 2007, a stycznia 2008 roku) na II odcinku projektowanej inwestycji przebadano łącznie 34 torfowiska, 20 obszarów dla posadowienia obiektów inżynierskich oraz obszar wytwórni mas bitumicznych w Przydarłowie. W sumie wykonano wiercenia badawcze w 1045 punktach, do głębokości maksymalnej 20 m p.p.t. (łącznie wykonano 4185,6 mb wierceń). Wykonano również sondowania CPTU w 334 punktach o łącznym metrażu 2512,7 mb. Obszar najgłębszego przebadanego torfowiska występował pomiędzy 54+060 km – 54+200 km, a stwierdzone głębokości zalegania gruntów słabonośnych wynosiły maksymalnie 16,5 m.

W trakcie badań terenowych (na przełomie lutego – czerwca 2008 roku) na III odcinku drogi ekspresowej przebadano łącznie 26 obszarów słabonośnych – torfowisk, 6 obszarów dla posadowienia obiektów inżynierskich, obszar wytwórni mas bitumicznych w miejscowości Świątki oraz 10 obszarów lokalizacji zbiorników retencyjno – odparowujących. Dokonano również sprawdzenia stanu środowiska wraz ze stanem zanieczyszczeń na terenie likwidowanej stacji pali płynnych. W sumie wykonano wiercenia badawcze w 707 punktach, do głębokości maksymalnej 25,0 m p.p.t. (łącznie wykonano 2530,1 mb wierceń). Wykonano również sondowania CPTU w 244 punktach o łącznym metrażu 1139,3 mb. Obszar najgłębszego przebadanego torfowiska występował pomiędzy 61+480 km – 61+915 km, a stwierdzone głębokości zalegania gruntów słabonośnych wynosiły maksymalnie 8,8 m.

Galeria projektu