Dokumentacje badań geotechnicznych – rozpoznanie obszarów słabonośnych i podłoża obiektów mostowych w ciągu autostrady A1

Lokalizacja

odcinek Rusocin – Nowe Marzy

Opis

Dokumentację sporządzono na zlecenie konsorcjum Skanska – NDI Joint Venture w celu uściślenia i weryfikacji budowy geologicznej oraz warunków geotechnicznych obszarów słabonośnych i podłoża obiektów mostowych w rejonie planowanej inwestycji – budowy autostrady A2 na odcinku Rusocin – Nowe Marzy.

Rzut_Nowe_Marzy

Pierwszy odcinek autostrady A1, został zrealizowany w latach 2005 – 2008. Ten etap budowy obejmował trasę położoną pomiędzy miejscowościami Rusocin i Nowe Marzy o długości 89,45 km, stanowiący fragment autostrady A1 Gdańsk (Rusocin) – Toruń – Łódź – Katowice – Cieszyn (granica państwa). W roku 2009 rozpoczęła się budowa drugiego odcinka o długości 60 km, położonego pomiędzy miejscowością Nowe Marzy i Toruń.

Trasa autostrady A1 przebiega przez tereny leżące na obszarach trzech jednostek fizjograficznych, rzędu mezoregionu. Początek trasy przebiega przez Żuławy Wiślane, pozostała część omawianego odcinka znajduje się w pasie Pojezierza Starogardzkiego, a kończy się w mezoregionie Borów Tucholskich. Cała trasa przebiega w odległości kilku kilometrów od zachodniej krawędzi doliny rzeki Wisły, a dokładniej blisko skraju Doliny Kwidzyńskiej i Kotliny Grudziądzkiej.

Omawiany odcinek autostrady przebiega przez obszar bogato urzeźbiony, o zróżnicowanej budowie geologicznej. Warunki geotechniczne posadowienia nasypów drogowych/autostradowych były bardzo zmienne i w wielu wypadkach zostały określone jako złożone. Na odcinku 90 km stwierdzono, wykonanymi badaniami geotechnicznymi, występowanie około 116 obszarów zalegania gruntów słabonośnych, głównie torfowisk. Obszary te, o długościach od kilkudziesięciu metrów do ponad 1400 m, charakteryzowały się głębokością od kilku do ponad 12 m oraz różnym rodzajem występujących osadów organicznych i mineralnych słabonośnych.

Zestawienie obszarów słabonośnych na poszczególnych sekcjach I odcinka Autostrady A1.

 

Sekcja Długość sekcji Liczba    obszarów słabonośnych  Łączna długość obszarów słabonośnych  Miąższość Przybliżona objętość gruntów organicznych
1 ~18 km 19 ~3,9 km 3,0÷11,0m ~460.000m3
2 ~7km 10  ~1,4 km 1,5÷4,5m ~130.000m3
3 ~13km 14 ~2,0 km 2,0÷8,0m ~190.000m3
4 ~25km 54  ~8,1 km 1,5÷11,0m ~1.350.000m3
5a,5b ~11km 12 ~2,5 km 2,5÷8,0m ~400.000m3
6 ~16km 7 ~1,7 km 4,0÷10,0m ~360.000m3

Na podstawie wyników uzupełniających badań geotechnicznych zrealizowanych przez GT Projekt wykonano 30 projektów wykonawczych wymiany i wzmocnienia podłoża gruntowego pod nasypy autostradowe. W zależności od głębokości zalegania oraz od rodzaju osadów słabonośnych, wykonane projekty wymiany gruntów zakładały zastosowanie metody wybierania/bagrowania lub, w przypadku głęboko zalegających osadów z wysokim poziomem wód gruntowych, metody wypierania nasypem mineralnym. W zależności od warunków wodnych wbudowane nasypy zaprojektowano jako zagęszczane warstwami powierzchniowo lub wgłębnie metodą wibroflotacji i wibrowymiany. Po zakończeniu prac związanych z wymianą gruntów słabonośnych, wykonano badania kontrolne, sprawdzające jakość zrealizowanej wymiany oraz zagęszczenie wbudowanego nasypu.

Galeria projektu