Dokumentacja badań geotechnicznych – Rozbudowa fabryki „Malta Decor”

Lokalizacja

ul. Wołkowyska 32, Poznań

Opis

Dokumentacja została opracowana na zlecenie przedsiębiorstwa MCE Industrietechnik Polska w celu rozpoznania warunków geotechnicznych w rejonie planowanej inwestycji – rozbudowy / modernizacji Fabryki Papieru „Malta Decor” w Poznaniu. Badania geotechniczne terenowe przeprowadzono w dwóch etapach.

Dokumentowany teren położony jest we wschodniej części Poznania (dzielnica Nowe Miasto), na prawym brzegu Warty. Pierwszy etap badań terenowych dotyczył przede wszystkim określenia warunków gruntowych w rejonie projektowanego fundamentu pod maszynę (opracowanie GT Projekt ) i obejmował 16 otworów badawczych do głębokości maksymalnej 18,0 m (łącznie 90,9 mb) oraz 4 sondowań dynamicznych do głębokości maksymalnej 3,0 m (łącznie około 9,8 mb sondowań). Drugi etap badań obejmował 10 otworów badawczych do głębokości maksymalnej 7,0 m (łącznie około 44,0 mb wierceń) oraz 3 sondowań dynamicznych do głębokości maksymalnej 3,6 m (łącznie około 7,7 mb). Część miejsc badawczych została przygotowana poprzez wykonanie specjalistycznych odwiertów w posadzce.

Na podstawie wykonanych badań i analiz stwierdzono, iż wymiana niekontrolowanych nasypów ze względu na płytkie występowanie wody gruntowej jest nieuzasadnione ekonomicznie i technicznie. Zalecono posadowienie nowego fundamentu na istniejących nasypach wgłębnie wzmocnionych co pozwoli na znaczącą redukcję i ujednolicenie osiadań. Również ze względu na charakter projektowanej inwestycji, poddano pod rozwagę udział specjalisty – geotechnika w projekcie posadowienia oraz konieczność stałego nadzoru geotechnicznego nad robotami ziemnymi i fundamentowymi.