Publications

Employees at GT Projekt actively participate in training sessions and scientific conferences both domestically and abroad, as attendees, lecturers, and authors of papers. The experience gained from designing and implementing complex tasks enables us to develop and present the most interesting solutions.

Our articles have been published in industry journals such as “Engineering and Construction,” “Geotechnics, Roads, Bridges, Tunnels,” “Highways,” “Ecology and Technology,” and “Polish Journal of Environmental Studies.”

 • Static CPT/CPTU soundings as geotechnical control tests for soil exchange/reinforcement, The Archive of the Institute of Civil Engineering of the Poznan University of Technology, 17/2014. Poznań University of Technology Press, 2014, Andrzej T.Wojtasik, Michał Różański
 • Sondowania statyczne CPT/CPTU jako geotechniczne badania kontrolne wymiany/wzmocnienia gruntu, Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej PP, 17/2014r. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2014, Andrzej T.Wojtasik, Michał Różański
 • Results of preliminary investigations of geotechnical parameters of organic soils of the Eemian interglacial period in the left-bank part of Poznań, Coastal Engineering and Geotechnics (magazine), 01/2014, Marcin Nyćkowiak, Andrzej T. Wojtasik, Maciej Troć
 • Wyniki wstępnych badań parametrów geotechnicznych gruntów organicznych interglacjału eemskiego na terenie lewobrzeżnej części Poznania, Inżynieria Morska i Geotechnika, 01/2014, Marcin Nyćkowiak, Andrzej T. Wojtasik, Maciej Troć
 • Geotechnical or geological-engineering documentation in light of current legal regulations, Engineering and Construction (magazine), 4/2012, Marcin Nyćkowiak, Maciej Troć, Andrzej T. Wojtasik, Paweł Łęcki
 • Dokumentacja geotechniczna czy geologiczno-inżynierska w świetle obowiązujących przepisów prawnych, Inżynieria i Budownictwo, 4/2012, Marcin Nyćkowiak, Maciej Troć, Andrzej T. Wojtasik, Paweł Łęcki
 • Investigations of groundwater level fluctuations, Engineering and Construction (magazine), 04/2011, Marcin Nyćkowiak, Andrzej T. Wojtasik, Paweł Łęcki, Maciej Troć
 • Badania wahań zwierciadła wody gruntowej, Inżynieria i Budownictwo, 01/2012, Marcin Nyćkowiak, Andrzej T. Wojtasik, Paweł Łęcki, Maciej Troć
 • Failure of the foundation of a bridge structure in complex soil and water conditions, Bridges (magazine), 04/2011, Andrzej T. Wojtasik, Michał Różański
 • Awaria posadowienia obiektu mostowego w złożonych warunkach gruntowo – wodnych, Mosty, 04/2011, Andrzej T. Wojtasik, Michał Różański
 • The role of static CPT/CPTU soundings as control tests for soil exchange/reinforcement areas in the implementation of large road projects, Conference: "Natural and technical problems of engineering and environmental protection", 2010, Andrzej T. Wojtasik, Michał Różański
 • Rola sondowań statycznych CPT/CPTU jako badań kontrolnych na obszarach wymiany/wzmocnienia gruntu, przy realizacji dużych projektów drogowych, konferencja: "Przyrodnicze i techniczne problemy inżynierii i ochrony środowiska", 2010, Andrzej T. Wojtasik, Michał Różański
 • The role of soil and water pollution investigations in preliminary geotechnical investigations., Poznań, conference: Natural and technical problems of engineering and environmental protection., 2010, Armand Dostatni, Andrzej T. Wojtasik, Maciej Troć
 • Rola badań zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego na etapie wstępnych badań geotechnicznych, Poznań, konferencja: Przyrodnicze i techniczne problemy inżynierii i ochrony środowiska, 2010, Armand Dostatni, Andrzej T. Wojtasik, Maciej Troć
 • Issues related to the construction and operation of access roads in the implementation of large road investments., 4th International Conference "Modern Technologies in Road Construction", 09/2009, Andrzej T. Wojtasik, Łukasz Radziemski, Krzysztof Buk
 • Problemy związane z budową i eksploatacją dróg technologicznych przy realizacji dużych inwestycji drogowych, IV Międzynarodowa Konferencja „Nowoczesne Technologie w Budownictwie Drogowym”, 09/2009, Andrzej T. Wojtasik, Łukasz Radziemski, Krzysztof Buk
 • Design of active reinforcements for weak ground conditions in the construction of expressways and motorways, 4th International Conference "Modern Technologies in Road Construction", 09/2009, Andrzej T. Wojtasik, Marta Gibasiewicz, Anna Okleja, Michał Różański
 • Projektowanie aktywne wzmocnień podłoża gruntowego, na obszarach występowania gruntów słabonośnych, przy realizacji dróg ekspresowych i autostrad, IV Międzynarodowa Konferencja „Nowoczesne Technologie w Budownictwie Drogowym”, 09/2009, Andrzej T. Wojtasik, Marta Gibasiewicz, Anna Okleja, Michał Różański
 • Geotechnical conditions for foundation and examples of applied soil reinforcement methods for road embankments of the A1 motorway, Rusocin – Nowe Marzy section” Scientific Conference “Geotechnical and Environmental Issues with Consideration of Expansive Soils”, Bydgoszcz, 07/2009, Andrzej T. Wojtasik, Marta Gibasiewicz, Anna Okleja
 • Geotechniczne warunki posadowienia oraz przykłady zastosowanych metod wzmocnienia podłoża pod nasypami drogowymi autostrady A1, odcinek Rusocin – Nowe Marzy” Konferencja Naukowa „Problemy geotechniczne i środowiskowe z uwzględnieniem podłoży ekspansywnych, Bydgoszcz, 07/2009, Andrzej T. Wojtasik, Marta Gibasiewicz, Anna Okleja
 • Heavy metal content in forest soils in the Warta and Noteć interfluve area, Ecology and Technology (magazine), 06/2009, A. Dostatni, Andrzej T. Wojtasik, Paweł Łęcki, Maciej Troć
 • Zawartość metali ciężkich w glebach leśnych obszaru międzyrzecza Warty i Noteci, Ekologia i Technika, 06/2009, A. Dostatni, Andrzej T. Wojtasik, Paweł Łęcki, Maciej Troć
 • “Failure of high embankment slopes and deep excavations on the example of the construction of the bypass road of Gorzów Wielkopolski” XXIV Scientific-Technical Conference – Construction Failures, Międzyzdroje, 05/2009, Andrzej T. Wojtasik, Michał Różański
 • „Awaria skarp wysokich nasypów oraz głębokich wykopów na przykładzie budowy obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego” XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna – Awarie Budowlane, Międzyzdroje, 05/2009, Andrzej T. Wojtasik, Michał Różański
 • Age of alluvial deposits in the Warta River and Cybina-Bogdanka River valleys in the city center of Poznań, Poznań, 2008, Maciej Troć, Krystyna Milecka
 • Wiek osadów aluwialnych doliny Warty oraz doliny Cybiny – Bogdanki w rejonie śródmieścia Poznania, Poznań, 2008, Maciej Troć, Krystyna Milecka
 • The role of groundwater level in geotechnical investigations., Engineering and Construction (magazine)., 11/2008, Paweł Dojcz, Maciej Troć
 • Rola stanu wód gruntowych w badaniach geotechnicznych, Inżynieria i Budownictwo, 11/2008, Paweł Dojcz, Maciej Troć
 • Modern technologies of soil improvement – case study of a major construction project, Poznań, -, Andrzej T. Wojtasik, Paweł Łęcki, Maciej Troć
 • Modern technologies of soil improvement – case study of a major construction project, Poznań, -, Andrzej T. Wojtasik, Paweł Łęcki, Maciej Troć
 • Issues and methods of stabilization and strengthening of building soils., -, 10/2007, Paweł Łęcki, Paweł Dojcz
 • Problematyka oraz sposoby stabilizacji i wzmacniania gruntów budowlanych, -, 10/2007, Paweł Łęcki, Paweł Dojcz
 • The age of the deposits of the Poznań Formation in the Poznań region, Geological Review (magazine), 07/2007, Maciej Troć, Anna Sadowska
 • Wiek utworów formacji poznańskiej rejonu Poznania, Przegląd Geologiczny, 07/2007, Maciej Troć, Anna Sadowska
 • „Geotechnical conditions and soil improvement techniques applied in construction of the A2 motorway in Poland” 2nd International Conference on Problematic Soils, Petaling, Selangor, Malysia, 12/2006, Andrzej T. Wojtasik, Paweł Łęcki, Maciej Troć, Paweł Dojcz
 • „Geotechnical conditions and soil improvement techniques applied in construction of the A2 motorway in Poland” 2nd International Conference on Problematic Soils, Petaling, Selangor, Malezja, 12/2006, Andrzej T. Wojtasik, Paweł Łęcki, Maciej Troć, Paweł Dojcz
 • Slurry walls. History, technology, and applications in Wielkopolska (Greater Poland)., Aktualności WIB, 09/2006, Paweł Łęcki
 • Ściany szczelinowe. Historia, technologia i zastosowania w Wielkopolsce, Aktualności WIB, 09/2006, Paweł Łęcki
 • Soil Improvement Techniques Related to Bridge Foundations at the A2 Motorway Project in Poland, 5th International Conference on Ground Improvement Techniques, Kuala Lumpur, 03/2004, Andrzej T.Wojtasik, Sławomir Janiński, Łukasz Wieczorek
 • Soil Improvement Techniques Related to Bridge Foundations at the A2 Motorway Project in Poland, 5th International Conference on Ground Improvement Techniques, Kuala Lumpur, 03/2004, Andrzej T.Wojtasik, Sławomir Janiński, Łukasz Wieczorek
 • Geotechnical conditions and soil improvement techniques applied in construction of the A2 motorway in Poland, Kuala Lumpur, 04-05/12/2006, Andrzej T. Wojtasik, Paweł Łęcki, Maciej Troć, Paweł Dojcz
 • Geotechnical conditions and soil improvement techniques applied in construction of the A2 motorway in Poland, Kuala Lumpur, 04-05/12/2006, Andrzej T. Wojtasik, Paweł Łęcki, Maciej Troć, Paweł Dojcz
 • DSM columns used as a palisade to secure an excavation (..under the building of the concert hall of the Music Academy in Poznań…), Geotechnical engineering, roads, bridges, tunnels, 02/2006, Piotr Nowacki, Paweł Łęcki
 • Kolumny DSM jako palisada zabezpieczająca wykop (..pod budynkiem sali koncertowej Akademii Muzycznej w Poznaniu…), Geoinżynieria, drogi, mosty, tunele, 02/2006, Piotr Nowacki, Paweł Łęcki
 • Pollution by heavy metals of the near-surface soil layers and the groundwater (ground and interclay horizons) in the city of Poznań, Poznań, 2005, P. Łęcki, M. Troć, A. Wojtasik, T. Sobczyński, A. Zioła
 • Pollution by heavy metals of the near-surface soil layers and the groundwater (ground and interclay horizons) in the city of Poznań, Poznań, 2005, P. Łęcki, M. Troć, A. Wojtasik, T. Sobczyński, A. Zioła
 • Groundwater accumulation problems in examples of deep foundation of structures in Poznań, Inżynieria i Budownictwo, 07/2002, Florkiewicz A., Troć M.
 • Problem piętrzenia wód gruntowych na przykładach głębokiego posadowienia obiektów w Poznaniu, Inżynieria i Budownictwo, 07/2002, Florkiewicz A., Troć M.
 • Geotechnical Problems and Soil Improvement Techniques Related to Building Roads on Deposits of Organic Soils in Poland” 4th International Conference on Ground Improvement Techniques, Kuala Lumpur, Malaysia, 03/2002, Antoni Florkiewicz, Andrzej T. Wojtasik, Maciej Troć
 • Geotechnical Problems and Soil Improvement Techniques Related to Building Roads on Deposits of Organic Soils in Poland” 4th International Conference on Ground Improvement Techniques, Kuala Lumpur, Malezja, 03/2002, Antoni Florkiewicz, Andrzej T. Wojtasik, Maciej Troć
 • Contamination of the soil and water environment detected during geotechnical investigations, Bielsko-Biała, 11 - 13/10/2001, Maciej Troć, Andrzej T. Wojtasik
 • Zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego wykrywane podczas badań geotechnicznych, Bielsko-Biała, 11 - 13/10/2001, Maciej Troć, Andrzej T. Wojtasik
 • “Geotechnical problems of road construction through swampy areas on the example of the urban bypass in Wągrowiec”, 2nd International Scientific and Technical Conference Modern Technologies in Road Construction., Poznań, 09/2001, Antoni Florkiewicz, Andrzej T.Wojtasik, Maciej Troć
 • „Problemy geotechniczne budowy drogi przez tereny bagienne na przykładzie obwodnicy miejskiej w Wągrowcu”, II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Nowoczesne Technologie w Budownictwie Drogowym, Poznań, 09/2001, Antoni Florkiewicz, Andrzej T.Wojtasik, Maciej Troć
 • Failure of a road culvert founded on organic soil, Szczecin - Międzyzdroje, 22 - 26/05/2001, Andrzej T. Wojtasik, Maciej Troć
 • Awaria przepustu drogowego posadowionego na gruncie organicznym, Szczecin - Międzyzdroje, 22 - 26/05/2001, Andrzej T. Wojtasik, Maciej Troć
 • „Identification of Soil and Ground-water Conditions Based on „In Situ” Observations of Existing Vegetation” 7th International Conference on Modern Building Materials, Structures and Techniques, Vilnius, may 2001, Jan Jeż, Andrzej T.Wojtasik
 • „Identification of Soil and Ground-water Conditions Based on „In Situ” Observations of Existing Vegetation” 7th International Conference on Modern Building Materials, Structures and Techniques, Wilno, maj 2001, Jan Jeż, Andrzej T.Wojtasik
 • Modern technologies of soil improvement – case study of a major construction project, Vilnius, 16 - 18/05/2001, Andrzej T. Wojtasik, Paweł Łęcki, Maciej Troć
 • Modern technologies of soil improvement – case study of a major construction project, Wilno, 16 - 18/05/2001, Andrzej T. Wojtasik, Paweł Łęcki, Maciej Troć
 • Case study of a deep raft foundation in expansive clay, Singapore, 04-06/04/2001, Andrzej T. Wojtasik, Maciej Troć
 • Case study of a deep raft foundation in expansive clay, Singapur, 04-06/04/2001, Andrzej T. Wojtasik, Maciej Troć
 • “Failure of a road culvert founded on organic soil” Scientific and Technical Conference Construction Failures, Międzyzdroje, may 2001, Andrzej T. Wojtasik, Maciej Troć
 • „Awaria przepustu drogowego posadowionego na gruncie organicznym” Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane, Międzyzdroje, maj 2001, Andrzej T. Wojtasik, Maciej Troć
 • Case Study of a Deep Raft Foundation In Expansive Clay. 5th International Conference on Deep Foundation Practice, Singapore, 2001, Wojtasik A.T i Troć M.
 • Case Study of a Deep Raft Foundation In Expansive Clay. 5th International Conference on Deep Foundation Practice, Singapur, 2001, Wojtasik A.T i Troć M.
 • „Multistory Apartment Building on Poznań Clay – Case History” Asian Conference on Unsaturated Soils, Singapur, may 2000, Andrzej T.Wojtasik, Jan Jeż
 • „Multistory Apartment Building on Poznań Clay – Case History” Asian Conference on Unsaturated Soils, Singapur, maj 2000, Andrzej T.Wojtasik, Jan Jeż
 • “Expansive Failures”, Build Better Quarterly, Polish Association of House Builders, January – March 2000, Jan Jeż, Andrzej T.Wojtasik, Tomasz Jeż, Katarzyna Starzecka
 • „Ekspansywne awarie”, Kwartalnik Buduj Lepiej, Polskie Stowarzyszenie Budowniczych Domów, styczeń –marzec 2000, Jan Jeż, Andrzej T.Wojtasik, Tomasz Jeż, Katarzyna Starzecka
 • Failure of buildings located on the landslide slope of the Warta valley in Poznań, Szczecin-Międzyzdroje, 1997, Zbigniew Biedrowski, Maciej Troć
 • Awaria budynków posadowionych na zboczu usuwiskowym doliny Warty w Poznaniu, Szczecin-Międzyzdroje, 1997, Zbigniew Biedrowski, Maciej Troć
 • Reclamation of soil contaminated with oil derivatives in the area of Huta Aluminum “Konin” in Konin, Poznań, 1997, Zbigniew Biedrowski, Maciej Troć
 • Rekultywacja gruntu skażonego substancjami ropopochodnymi na terenie Huty Aluminium „Konin” w Koninie, Poznań, 1997, Zbigniew Biedrowski, Maciej Troć
 • Recognition of emission sources of fluoride contamination of groundwater in the area of dumping of post-production waste of Huta Aluminium “Konin” in Konin, Pułtusk, 22 - 24/10/1997, Zbigniew Biedrowski, Maciej Troć
 • Rozpoznanie źródeł emisji skażenia wód gruntowych fluorem w rejonie składowania odpadów poprodukcyjnych Huty Aluminium „Konin” w Koninie, Pułtusk, 22 - 24/10/1997, Zbigniew Biedrowski, Maciej Troć
 • Contamination of soil and groundwater by petroleum substances at selected CPN filling stations in Wielkopolska, Poznań, 1997, Zbigniew Biedrowski, Maciej Troć
 • Zanieczyszczenie gruntów i wód gruntowych substancjami ropopochodnymi na wybranych stacjach paliw CPN w Wielkopolsce, Poznań, 1997, Zbigniew Biedrowski, Maciej Troć
 • Systemy zabezpieczeń środowiska na nowo budowanych stacjach paliw oraz wskazówki ogólne dotyczące monitoringu lokalnego, Poznań, 1997, Paweł Łęcki, Maciej Troć
 • Environmental protection systems at newly built service stations and general guidance on local monitoring, Poznań, 1997, Paweł Łęcki, Maciej Troć