Wzmocnienie podłoża pod nasypy oraz tunel na obszarze węzła Rusocin, km 00+990

Lokalizacja

autostrada A1

Opis

Przedmiotem opracowania było wykonanie projektu wzmocnienia podłoża na obszarze węzła Rusocin, leżącego po wschodniej stronie autostrady A1, w km 00+990.

Na obszarze tym udokumentowano występowanie gruntów organicznych i słabonośnych do głębokości ok. 8 m. Budowa podłoża charakteryzowała się naprzemiennym ułożeniem warstw piasków, mułków i gruntów organicznych. Ze względu na niekorzystne warunki geotechniczne istniało zagrożenie wystąpienia nadmiernych i nierównomiernych osiadań nasypów drogowych oraz tunelu dla pieszych, w związku z czym podjęto decyzję o wykonaniu wgłębnego wzmocnienia podłoża wraz z odpowiednim przeciążeniem całego obszaru.

  • ETAP I – wgłębne wzmocnienie (kolumny żwirowe i kolumny DSM)

W obrębie nasypów drogowych zaprojektowano kolumny żwirowe o długości 3÷9 m, w siatce trójkątnej o boku 2,6 m, zagęszczonej do rozstawu 1,8 m w sąsiedztwie tunelu. Łącznie zaprojektowano 2.535 szt. kolumn o długości 14.180 mb.

Tunel dla pieszych, zlokalizowany pod drogami łącznikowymi DŁ1-R i DŁ2-R, węzła Rusocin, pierwotnie projektowany był jako posadowiony bezpośrednio na materacu z geotkanin. Jednak po wykonaniu uzupełniających badań geotechnicznych, podjęto decyzję o posadowieniu tunelu na kolumnach DSM (ang. Deep Soil Mixing – wet) o średnicy 80 cm i długości 6,0 m i 6,5 m; wykonanych w technologii wgłębnego mieszania gruntu, na mokro, z zaczynem cementowym. Łącznie wykonano 113 kolumn DSM wet 80 cm o długości całkowitej ok. 709 mb.

  • ETAP II – wykonanie nasypu przeciążającego, monitoring osiadań

W celu przyspieszenia konsolidacji warstw gruntów słabonośnych, wzmocnionych kolumnami żwirowymi, zastosowano nasypy przeciążające o wysokości 2 m, ponad poziom niwelety dróg.

Cały analizowany obszar poddano ścisłemu monitoringowi geodezyjnemu. Szacowany, na podstawie obliczeń, zakres osiadań został całkowicie zrealizowany w czasie budowy, przed oddaniem węzła do eksploatacji.

Galeria projektu