Wzmocnienie podłoża pod nasyp autostrady i nasypy węzła Kopytkowo, km 58+080

Lokalizacja

autostrada A1

Opis

Opracowano projekt wzmocnienia podłoża gruntowego na autostradzie A1 w km 58+080 a km 59+160, tj. na odcinku ok. 1,4 km, na którym udokumentowano występowanie obszaru słabonośnego (torfowiska) o miąższości zalegania gruntów organicznych i mineralnym miękkoplastycznych do 7,0m (w pasie głównym) i do ponad 12m (w pasie dróg łącznicowych Ł1 i Ł3, węzła Kopytkowo).

Zaprojektowano posadowienie nasypu pasa głównego i łącznic węzła na podłożu wzmocnionym poprzez wykonanie wymiany gruntów słabonośnych (metodą wybierania/bagrowania) na nasyp piaszczysty oraz, zagęszczenie wbudowanego nasypu metodą wibroflotacji. Lokalnie zaprojektowano też wzmocnienie słabonośnych gruntów mineralnych zalegających bezpośrednio pod warstwami gruntów organicznych metodą wibrowymiany (wykonanie kolumn żwirowych). Kolumny „piaskowo-żwirowe”, zaprojektowano w siatce trójkątnej o boku 2,2 m i 1,8 m.

Łącznie zaprojektowano 945 szt. kolumn żwirowych o długościach 6,5÷12,5 m, o łącznej długości 9.026 mb.

Następnie, po wykonaniu wzmocnienia i wybudowaniu nasypów drogowych, przeciążono część obszaru nasypem o wysokości 2 m. Cały analizowany obszar poddano ścisłemu monitoringowi geodezyjnemu. Przewidywane osiadania na poziomie 4÷13 cm, zrealizowały się w całości w trakcie prowadzanych prac ziemnych i w okresie zastosowania nasypu przeciążającego. Nie zaobserwowano także żadnych oznak utraty stateczności nasypu drogowego.

Największe problemy wykonawcze napotkano na obszarze rozlewiska wodnego, w miejscu planowanej budowy łącznic Ł1 i Ł3 węzła Kopytkowo. Na tym obszarze, grunty słabonośne zalegały do głębokości ponad 12 m, i nie udało się ich całkowicie usunąć metodą bagrowania i wypierania.

Po przeprowadzeniu obliczeń osiadań i stateczności wysokiego nasypu drogowego, podjęto decyzje o konieczność wgłębnego wzmocnienia podłoża. Wzmocnienie zrealizowano w technologii wibrowymiany

Galeria projektu