Wymiana / wzmocnienie podłoża – projektowana budowa ul. Leśnej

Lokalizacja

Leśna, Wągrowiec

Opis

Opracowano projekt wzmocnienia podłoża gruntowego pod planowany nasyp drogowy nowo projektowanej ulicy Leśnej w Wągrowcu, pomiędzy ulicą Rogozińska i torami kolejowymi. Ponieważ projektowana ulica przecina dolinę bezimiennego, niewielkiego cieku wodnego, wypełnioną do głębokości około 8 m gruntami organicznymi, zaszła konieczność wgłębnego wzmocnienia słabonośnego podłoża gruntowego.

Ze względu na wąski pas własności terenu, uniemożliwiający pełną wymianę gruntu oraz stosunkowo krótki czas realizacji, uniemożliwiający wzmocnienie podłoża poprzez konsolidację wspomaganą zastosowaniem geodrenów i nasypu przeciążającego zdecydowano się na posadowienie analizowanego odcinka na podłożu wgłębnie wzmocnionym kolumnami piaskowo – żwirowymi.

Zaprojektowano posadowienie nasypu drogowego na słabonośnym podłożu wgłębnie wzmocnionym przez wykonanie kolumn żwirowo – piaskowych o dużej średnicy (od około 0,5 do około 1,1 m), pełniących rolę drenów pionowych (przyspieszających konsolidację osadów organicznych) oraz będących jednocześnie elementem częściowej wymiany gruntów słabonośnych. Przyspieszenie i zredukowanie czasu konsolidacji uzyskane zostało przez wykonanie (na okres ok.4 miesięcy) nasypu przeciążającego. Ze względu na występowanie gruntów organicznych w stanie płynnym / miękkoplastycznym o bardzo małej wytrzymałości na ściskanie zaprojektowano kolumny piaskowo – żwirowe, nie stawiając im wysokich wymagań odnośnie zagęszczenia, traktując je jako podatne elementy przestrzennej wymiany i wzmocnienia podłoża. Założono i obliczono, że po wykonaniu nasypu drogowego i nasypu przeciążającego zrealizowane zostaną osiadania, związane z konsolidacją gruntów organicznych, o całkowitej wartości około 55cm (od około 40 cm do około 70 cm).