Ściana szczelinowa oporowa oraz szczelinowe ściany zbiorników retencyjnych z tymczasową i docelową konstrukcją rozparcia – Modernizacja Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków

Lokalizacja

ul. Serbska, Poznań

Opis

Projekt dotyczył obiektów projektowanych w związku z prowadzoną przebudową i modernizacją Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Serbskiej w Poznaniu.

Pierwsza część opracowania dotyczyła zamiany pierwotnego rozwiązania ściany oporowej zaprojektowanej na odcinku, gdzie płyta dna bioreaktora (oznaczonego jako obiekt 05/4) posadowiona jest powyżej poziomu terenu ze ścianki stalowej z grodzic G 62 na ścianę żelbetową.

Zaprojektowano ścianę oporową gr. 60 cm wraz z oczepem spinającym wykonaną w technologii ścian szczelinowych zabezpieczającą płytę fundamentową bioreaktora, którego poziom posadowienia znajduje się powyżej docelowego (planowanego) poziomu terenu.

Druga część opracowania dotyczyła projektu budowy zbiornika retencyjnego dwukomorowego, prawie całkowicie podziemnego, przeznaczonego na ścieki deszczowe. Zbiornik na rzucie prostokąta o wymiarach (w obrysie zewnętrznym) 31,7 m x 74,6 m i głębokości 12,5 m.

Ściany zbiorników (oznaczone jako obiekt 07/01 i 07/02), poniżej poziomu żelbetowego, zaprojektowano jako wykonywane w technologii ścian szczelinowych o grubości 80 cm. Pozostała część została wykonana w deskowaniu tradycyjnym. Ściany zbiorników retencyjnych zaprojektowano jako rozpierane w dwóch poziomach, z których jeden (górny) jest stały, a dolny – tymczasowy (do czasu wykonania płyty dennej)

Galeria projektu