Fundamentowe ściany szczelinowe z tymczasową konstrukcją rozparcia oraz z przesłoną wodoszczelną

Lokalizacja

ul. Poznańska, Poznań

Opis

Projekt dotyczył budynku handlowo–usługowo–mieszkalnego, wielorodzinnego z dwunastoma kondygnacjami nadziemnymi i dwiema podziemnymi. Budynek w konstrukcji żelbetowej, szkieletowej, monolitycznej.

Zaprojektowano posadowienie budynku na płycie fundamentowej (opracowanie GT Projekt) oraz wygrodzenie wykopu fundamentowymi ścianami szczelinowymi gr.60 cm za wyjątkiem strony wschodniej, gdzie zastosowano przesłonę wodoszczelną z zawiesiny twardniejącej.

Ściany przewidziano jako częściowo rozpierane tymczasową konstrukcją stalową, a częściowo wspornikowe (dwie sekcje teowe), wprowadzone w warstwy słaboprzepuszczalnych glin zwałowych i iłów.

Na pierwszym etapie robót zaszła konieczność zabezpieczenia stateczności wysokich skarp wykopu oraz odcięcia lateralnego dopływu wód gruntowych od strony wschodniej realizowanej inwestycji.

Warunki gruntowo–wodne praktycznie eliminowały możliwość zastosowania stalowej ścianki szczelnej, a zastosowanie palisady z kolumn wierconych byłoby nieekonomiczne ze względu na tymczasowość oraz konieczność łatwego demontażu wygrodzenia. Po analizie projektowej zdecydowano się na zastosowanie przesłony z zawiesiny twardniejącej zbrojonej kształtownikami stalowymi i spiętej żelbetowym oczepem.

Galeria projektu