Realizacja opracowania

Oferujemy opracowanie planu remediacji jako kompleksowej usługi w zakresie:

 • identyfikacji zanieczyszczeń – rozpoznanie stanu środowiska gruntowo-wodnego;
 • identyfikacji źródeł zanieczyszczeń oraz zanieczyszczeń historycznych;
 • wykonanie badań laboratoryjnych przez akredytowane laboratorium z wdrożonym systemem zarządzania;
 • opracowanie planu remediacji;

Zakres opracowania

PLAN REMEDIACJI – projekt planu remediacji, który przedstawia działania związane z poddaniem gleby, ziemi i wód gruntowych działaniom mającym na celu usunięcie lub zmniejszenie ilości substancji powodujących ryzyko, ich kontrolowanie oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się. Projekt planu remediacji zawiera następujące informacje:

 • opis terenu wymagającego przeprowadzenia remediacji, poprzez wskazanie adresu i numerów działek ewidencyjnych oraz powierzchni;
 • opis właściwości gleby oraz rodzaju pokrycia terenu, w tym roślinności, zabudowy;
 • sposób użytkowania zanieczyszczonego terenu;
 • identyfikacja rodzaju zanieczyszczeń, nazwy substancji powodujące ryzyko wraz z wynikami badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami;
 • określenie docelowej zawartości w glebie i w ziemi substancji powodujących ryzyko;
 • budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne;
 • planowany sposób przeprowadzenia remediacji wraz z planowanym terminem rozpoczęcia i zakończenia;
 • sposób potwierdzenia prawidłowego wykonania remediacji oraz metoda przeprowadzenia pomiarów zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie i ziemi oraz ich dokumentowania;

Podstawa prawna

Konieczność opracowania planów remediacji wynika z zapisów Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (wraz z nowelizacją z dn. 11 lipca 2014r. Dz.U. poz. 1101) oraz ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie z dnia 13 kwietnia 2007r.

Wytyczne

Obowiązek sporządzenia planu remediacji powstanie w przypadku, gdy stwierdzone zostanie zanieczyszczenie powierzchni ziemi substancjami powodującymi ryzyko w drodze decyzji.