Dokumentacja badań geotechnicznych – rozbudowa fabryki NB Polska

Lokalizacja

Gniezno

Opis

Na przestrzeni lat 2001-2004 sporządzono 3 dokumentacje geotechniczne na zlecenie inwestora, firmy NB Polska w celu rozpoznania warunków gruntowo – wodnych w rejonie rozbudowującej się fabryki NB Polska w Gnieźnie.

Opisywany teren znajduje się w Gnieźnie, w południowej części miasta, na południe od torów linii kolejowej Poznań – Gniezno – Inowrocław, w przemysłowej części miasta.

Pierwsze opracowanie sporządzono w kwietniu 2001 r. dla potrzeb realizacji planowanych budynków, na podstawie przeprowadzonych badań terenowych w postaci wierceń badawczych w 30 punktach o głębokości 6,0 m p.p.t. (łącznie wykonano 155,5 mb wierceń badawczych). Po wstępnej analizie badań, przewidziano konieczność przeprowadzenia lokalnej wymiany gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych na nasyp budowlany, połączone z czasowym odwodnieniem (ze względu na płytkie występowanie wody gruntowej).

Drugie opracowanie sporządzono w maju 2002 r. w celu określenia rodzaju i stanu gruntu w rejonie projektowanych stóp fundamentowych, zbiornika bezodpływowego na ścieki oraz separatora. Wykonano 10 wierceń badawczych o głębokości 5,2 m p.p.t. (łącznie 25,6 mb) oraz 2 sondowania dynamiczne sondą SL (w sumie 5,0 mb sondowań).

Dokumentacja badań geotechnicznych sporządzona w grudniu 2004 r. dla potrzeb projektowanych budynków została wykonana na podstawie badań terenowych w postaci 16 wierceń badawczych o głębokości do 8,0 m p.p.t. (w sumie 98,0 mb) oraz 4 sondowań statycznych CPTU o głębokości maksymalnej 12,0 m p.p.t. (łącznie wykonano 45,0 mb sondowań). Ponieważ projekt fundamentów przewiduje posadowienie ich na gruntach mineralnych nie przewidziano konieczności wymiany ani wzmocnienia gruntów.