Dokumentacja badań geotechnicznych – Projekt tramwajowej Trasy Kórnickiej

Lokalizacja

Poznań

Opis

Dokumentacja badań geotechnicznych została opracowana na zlecenie inwestora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Opisano w niej budowę geologiczną, warunki geotechniczne, wnioski oraz zalecenia dotyczące realizacji planowanej inwestycji – budowy Tramwajowej Trasy Kórnickiej w Poznaniu.

Opisywany teren znajduje się w centralnej części Poznania; na lewym brzegu Warty (dzielnica Stare Miasto) oraz na prawym brzegu rzeki (dzielnica Nowe Miasto) w części silnie zurbanizowanej. Powierzchnia terenu na całej długości trasy została silnie przekształcona na skutek działalności człowieka. Przebieg planowanej inwestycji (trasa tramwajowa) poprowdzony został istniejącymi ulicami, a jej realizacja wiązała się z przebudową warstwy podbudowy oraz nawierzchni tych ulic. W trakcie badań wykonano 5 otworów badawczych o głębokości 3,1 m p.p.t. (łączna długość 15,1 mb wierceń badawczych).

Z uwagi na fakt, iż projektowana trasa znajduje się na terenie pokrytym grubą, kilkumetrowej miąższości warstwą nasypów niebudowalnych zaproponowano posadowienie torowiska na częściowo wymienionym gruncie – na tzw. poduszce żwirowo – piaskowej, odseparowanej od nasypowego podłoża warstwą geowłókniny. Odcinek, na którym tuż pod warstwą nasypów występują ekspansywne iły, w przypadku ich odsłonięcia, zalecono niezwłocznie zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych, wykonując warstwę „suchego” chudego betonu.

Galeria projektu